ENG

ENG

Datu aizsardzība

Latvijas arodbiedrības „Enerģija”

(Reģistrācijas Nr.40008043807)

Personas datu aizsardzības noteikumi

 

Vispārīgie jautājumi

1.      Latvijas arodbiedrībai „Enerģija” (turpmāk – Enerģija) ir svarīga personas datu drošība. Enerģija rūpējas par adekvātu personas datu drošību.

2.      Personas datu aizsardzības noteikumu (turpmāk – Noteikumi) mērķis ir sniegt Enerģijas darbiniekiem un Enerģijas arodorganizāciju pārstāvjiem informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, glabāšanas termiņiem, datu subjekta tiesībām saistībā ar datu apstrādi un citiem būtiskiem noteikumiem.

3.      Personas datu pārzinis ir Latvijas arodbiedrība „Enerģija”, reģistrācijas numurs 40008043807, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 29/31-319, Rīga, LV-1001.

4.      Enerģija apstrādā darbinieku datus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods u.c.), arodbiedrības biedru īpašo kategoriju datus (piemēram, dalība arodbiedrībā, veselības dati), sadarbības partneru un citus datus.

5.      Jebkuram personas datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā savu tiesību ietvaros vērsties pie Enerģijas ar jautājumiem par tā datu apstrādi, rakstot uz info@energija.lv

 

Datu apstrādes principi

6.      Enerģija apstrādā personas datus atbilstoši šādiem principiem:

6.1.   tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un pārredzamā veidā;

6.2.   ir adekvāti atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos;

6.3.   ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti; neprecīzi vai nepilnīgi personas dati tiks laboti vai dzēsti, vai turpmāka datu apstrāde tiks apturēta;

6.4.   netiek uzglabāti ilgāk, nekā nepieciešams;

6.5.   tiek apstrādāti tikai konkrētam, skaidram un likumīgam mērķim, un tiek apstrādāti tikai atbilstoši mērķim, kādam tie tika iegūti;

6.6.   tiek nodrošināta atbilstoša personas datu drošība.

 

Datu apstrādes mērķi

7.      Enerģijai ir šādi datu apstrādes mērķi:

7.1.   biedru uzņemšana arodbiedrībā procesa nodrošināšana;

7.2.   arodbiedrības biedru identifikācija, uzskaite un administrēšana;

7.3.   darbinieku personas lietu vešana;

7.4.   grāmatvedības vešana;

7.5.   nodokļu administrēšana;

7.6.   biedru naudas un tai pielīdzināmo atlīdzību, pabalstu, garantiju un tamlīdzīgu labumu administrēšana;

7.7.   arodbiedrības statūtos paredzēto mērķu sasniegšana, tiesību izmantošana un pienākumu izpilde;

7.8.   ģenerālvienošanās, darba koplīgumos paredzēto mērķu sasniegšana, tiesību izmantošana, pienākumu izpilde;

7.9.   normatīvajos aktos, piemēram, Arodbiedrību likumā, Darba likumā, Darba strīdu likumā, Civillikumā un citos paredzēto mērķu sasniegšana, tiesību izmantošana un pienākumu izpilde;

7.10.     veicināt arodbiedrības biedru nodarbinātību, sociālo nodrošinājumu un sociālo aizsardzību;

7.11.     sacensību, izklaides un citu līdzīgu pasākumu organizēšana un administrēšana;

7.12.     apdrošināšanas (veselības, nelaimes gadījumu, nekustamo īpašumu, civiltiesiskās atbildības) līgumu izpilde;

7.13.     dažādas veida informācijas, piedāvājumu, priekšlikumu un tamlīdzīgi nosūtīšana arodorganizācijām, sociālā dialoga partneriem, sadarbības partneriem un darbiniekiem;

7.14.     arodbiedrības tēla veidošanas pasākumu organizēšana;

7.15.     mārketinga pasākumu realizēšana;

7.16.     arodbiedrības darbības nodrošināšana, attīstīšana un ekonomisko interešu aizsardzība;

7.17.     īpašumu aizsardzība, īpašuma drošība un neaizskaramība, kā arī personu drošība;

7.18.     iepriekš norādīto mērķu kontrole.

  1. 8.      Noteikumu 7.punktā uzskaitītie mērķi nav galīgi un tie var tikt grozīti. Enerģijas veiktās personas datu apstrādes mērķi var būt noteikti arī citos tiesību aktos vai izrietēt no tiem.

Datu apstrādes tiesiskie pamati

9.      Enerģija apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

9.1.   datu subjekta piekrišana;

9.2.   Enerģijas juridiska pienākuma izpilde;

9.3.   Enerģijas tiesību īstenošana nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības jomā;

9.4.   līgumu izpilde (piemēram, apdrošināšanas (veselības, nelaimes gadījumu, civiltiesiskās atbildības), telpu un citu līgumu, darba līgumu, darba koplīgumu izpilde);

9.5.   Enerģijas leģitīmo interešu ievērošana;

9.6.   Enerģijas leģitīmo darbību veikšana.

 

Enerģijas leģitīmās intereses un darbības

10.  Enerģijai ir leģitīmas intereses un tā veic leģitīmas darbības tiktāl, ciktāl tas ir saistīts ar Enerģijas darbību un darbības nodrošināšanu, mērķu sasniegšanu, atbilstoši Satversmei, Arodbiedrību likumam, statūtiem un citiem spēkā esošiem Latvijas un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.

11.  Enerģijas leģitīmās intereses un leģitīmās darbības vienmēr būs saistītas ar Enerģijas darbības mērķiem, atbilstoši Satversmei, Arodbiedrību likumam, statūtiem un citiem spēkā esošiem Latvijas un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, kā arī paredzētajām tiesībām un pienākumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, tai skaitā, darba koplīgumiem un ģenerālvienošanās.

12.  Enerģijas veiktā personas datu apstrāde attiecas tikai uz tām personām, kuru personas datus apstrādā Enerģija. Noteiktos gadījumos tā var attiekties arī uz darbinieku ģimenes locekļiem (piemēram, apdrošināšanas līgumu izpildes ietvaros).

13.  Enerģija neizpauž datu subjekta un vai tā ģimenes locekļa personas datus ārpus Enerģijas, izņemot gadījumus, ka:

13.1.     Enerģijai ir leģitīma interese;

13.2.     Enerģijai ir juridisks pienākums izpaust datus;

13.3.     izpaušana notiek līguma (piemēram, apdrošināšana un citi līgumi) izpildes ietvaros;

13.4.     pēc datu subjekta lūguma.

14.  Enerģija apstrādā tikai tādus personas datus, ko Enerģija iegūst no datu subjekta vai citos gadījumos, kad personas dati var tikt iegūti ne no datu subjekta, piemēram, līguma izpildes ietvaros.

 

Datu saņēmēji

15.  Enerģija personas datu var nodot:

15.1.     noslēgto līgumu izpildes ietvaros;

15.2.     sadarbības partneriem;

15.3.     tiesībsargājošajām iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma, lai izpildītu Enerģijas uzlikto juridisko pienākumu un vai, lai aizstāvētu Enerģijas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības;

15.4.     valsts un pašvaldību iestādēm, veicot Enerģijas leģitīmās darbības (piemēram, sagatavojot un iesniedzot tiesā nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Enerģijas biedru interešu aizstāvību).

16.  Enerģija vienmēr cenšas apstrādāt datu subjekta personas datus Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ)/ Enerģija datu subjekta personas datus nenosūta un neapstrādā valstī, kas atrodas ārpus ES, EEZ.

17.  Pieeja personas datiem tiek piešķirta tikai tām personām, kurām šie personas dati nepieciešami darba pienākumu veikšanai – Enerģijas priekšsēdētājs, Enerģijas priekšsēdētāja vietnieks, Enerģijas Valde, Enerģijas Revīzijas komisijas locekļi, Enerģijas biroja darbinieki, arodorganizāciju priekšsēdētāji, arodorganizāciju arodkomiteju locekļi, arodorganizāciju Revīzijas komisiju locekļi, arodorganizāciju algotie darbinieki, arodgrupu pilnvarotie pārstāvji. Datu plūsma starp šajā punktā noteiktām personām notiek manuāli vai ar šifrētu elektronisku vēstuļu starpniecību.

 

Datu glabāšanas termiņi

18.  Enerģijā tiek piemēroti dažādi glabāšanas periodi dažādām personas datu kategorijām, piemēram, dokumenti saistībā ar sniegto konsultāciju tiek glabāti 10 gadus.

19.  Kad glabāšanas periods beidzas, Enerģija dzēš datu subjekta datus vai padara tos neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

20.  Enerģija glabā datu subjekta personas datus tik ilgi, kamēr pastāv mērķis, kādiem attiecīgie personas dati tika vākti, ja vien normatīvie akti neparedz garāku glabāšanas termiņu.

21.  Likumīgas prasības gadījumā, Enerģija glabās personas datus līdz likumiskās prasības atrisināšanai.

 

Datu subjekta tiesības saistība ar datu apstrādi

22.  Datu subjekts savas tiesības attiecībā uz datu apstrādi var izmantot tikai saistībā ar sevi.

23.  Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir datu subjektam virkni tiesību attiecībā uz personas datu apstrādi:

23.1.     piekļuve personas datiem – datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Enerģijas, vai Enerģija apstrādā ar datu subjektu saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko Enerģija apstrādā par datu subjektu;

23.2.     personas datu labošana – ja datu subjekts uzskata, ka informācija par viņu ir nepareiza vai nepilnīga, datu subjektam ir tiesības lūgt Enerģiju izlabot attiecīgo informāciju;

23.3.     piekrišanas atsaukšana – ciktāl Enerģija apstrādā datu subjekta personas datus, pamatojoties uz viņa piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma;

23.4.     iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm – datu subjektam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus Enerģija apstrādā, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm. Tomēr Enerģija turpinās apstrādāt datu subjekta personas datus pat tad, ja datu subjekts iebildīs pret to, ja Enerģijai būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus;

23.5.     izdzēšana – noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības prasīt Enerģijai dzēst personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa Enerģijai saglabāt datus;

23.6.     apstrādes ierobežojums – noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi.

24.  Datu subjekta tiesību īstenošana ir atkarīga no attiecīgās apstrādes tiesiskā pamata un ievērojot normatīvo aktu paredzētos priekšnoteikumus indivīda tiesību realizēšanai.

 

Nobeiguma noteikumi

25.  Enerģija ir tiesīga jebkurā laikā grozīt šos Noteikumus.

26.  Lai īstenotu iepriekš minētās datu subjekta tiesības, kā arī citos jautājumos par personas datu apstrādi datu subjektam ir jāiesniedz Enerģijai rakstveida iesniegums Bruņinieku ielā 29/31-319, Rīga, LV-1001.

27.  Enerģija centīsies atbildēt uz datu subjekta pieprasījumiem viena mēneša laikā.

28.  Enerģijai ir tiesības lūgt datu subjektam ierasties Enerģijā un uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

29.  Ja datu subjekts uzskatīs, ka Enerģija ir aizskārusi datu subjekta tiesības saistībā ar personas datu apstrādi, datu subjektam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

30.  Enerģijai kā personas datu pārzinim ir tiesības veikt pārbaudes arodorganizācijās par šo noteikumu ievērošanu.

 

Apstiprināti Enerģijas Padomes sēdē

Rīgā, 2018.gada 26.oktobrī

Priekšsēdētājs A.Āboliņš

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31-319, Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29207199