ENG

ENG

Cheerful business people. Job is done. Group of office workers happy to hit their own records and being successful.

Padomi

Vai var aizliegt strādāt VAIRĀKĀS darba vietās?

Atbild zvērināta advokāte Gita Oškāja.

Darbiniekam ir tiesības slēgt darba līgumus ar vairākiem darba devējiem vai tikt citādi nodarbinātam, ja vien darba līgumā nav noteikts šo tiesību ierobežojums.

➡️ Blakus darbs var izpausties dažādi, piemēram:
– Darba līgumu slēgšana ar citiem darba devējiem
– Uzņēmuma līgumu slēgšana
– Darbība kā pašnodarbinātajam
– Kapitālsabiedrību dibināšana
– Organizāciju pārstāvēšana

💡 Darba devējs ir tiesīgs ierobežojumu noteikt, ja tas ir attaisnojams ar darba devēja pamatotām un aizsargājamām interesēm, un ja blakus darbs negatīvi ietekmē vai var ietekmēt darbinieka saistību pienācīgu izpildi.

➡️ Likums uzliek pienākumu darba devējam izvērtēt, kas ir tās pamatotās un aizsargājamās intereses, kuru aizsardzībai ir jāliedz darbinieka iespēja brīvi izvēlēties nodarbošanos un darba vietu. Piemēram:
● tiek radīta nevēlama konkurence
● var radīt šaubas par darbinieka lojalitāti
● tiek apdraudēta pienākumu pienācīga izpilde
● darbība, kas var kaitēt darba devēja reputācijai

📌 Ja darba devējs izteiks disciplinārsodu vai uzteiks darba līgumu saistībā ar blakus darba ierobežojuma pārkāpumu, darbiniekam būs tiesības šādu darba devēja rīcību apstrīdēt, tostarp tiesā.

📌 Darba devējam strīda gadījumā ir pienākums pierādīt, ka ierobežojums veikt blakus darbu ir attaisnojams ar darba devēja pamatotām un aizsargājamām interesēm. Ja ierobežojums nebūs bijis pamatots, disciplinārsods tiks atcelts vai darbinieks tiks atjaunots darbā. Darbiniekam, kurš prettiesiski atlaists no darba un kuram ir bijušas tiesības veikt blakus darbu, blakus darba veikšana neietekmēs atlīdzības par darba piespiedu kavējumu apmēru.

🎯 Vispārīga ierobežojuma noteikšana darba līgumā neatbrīvo darba devēju no pienākuma izvērtēt katru gadījumu atsevišķi.

💡 Darba kārtības noteikumos var noteikt kārtību, kādā darbiniekam ir jāsaskaņo blakus darba veikšana.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898