ENG

ENG

Latvijas arodbiedrība «Enerģija»

Latvijas arodbiedrība «Enerģija» ir nevalstiska organizācija Latvijā. Tā apvieno 15 dalīborganizācijas ar gandrīz 2 700 biedru un īsteno profesionālu arodbiedrības biedru un darba ņēmēju interešu aizstāvību.

Lai nodrošinātu sociālā dialoga esamību valstī un veicinātu pilsoniskās sabiedrības attīstību, iesaistītu valsts pārvaldes procesos būtiskāko jautājumu risināšanā, Latvijā ir izveidota un darbojas Nacionālā trīspusējā sadarbības padome (NTSP). Tās sastāvā ir Latvijas valdības (MK), Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji. Viens no LBAS pārstāvjiem ir Latvijas arodbiedrības «Enerģija» priekšsēdētājs ( LAB «Enerģija»). LAB «Enerģija» kopā ar LBAS piedalās sociālekonomisko attīstības programmu izstrādē un pilnveidē, atsevišķu likumprojektu un likumu izveides vai grozījumu priekšlikumu izvērtēšanā, NTSP apakšpadomes darba grupās skata jautājumus par nodarbinātības nosacījumu grozījumiem un pilnveidošanu, vērtē valsts nodokļu politikas izmaiņu lietderību un priekšlikumus, aktualizē sociālās aizsardzības jautājumu risināšanu, atbalsta veselības aizsardzības nozares stiprināšanas risinājumus, kā arī veicina kopējo nodarbinātības, profesionālo izglītības un mūžizglītības problēmu risināšanu.

Latvijas arodbiedrība «Enerģija» kopā ar LBAS piedalās ekonomikas un sociālās attīstības programmu izstrādē, likumprojektu izvērtēšanā, darba grupās par darba apstākļu uzlabošanu, darba samaksu, tarifu politiku, obligāto sociālo apdrošināšanu un sociālo nodrošināšanu, veselības aprūpi, kā arī nodarbinātību, profesionālo izglītību un mūžizglītību.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898