ENG

ENG

Ziemeļu reģiona arodorganizācija

Ziemeļu reģiona arodorganizācija apvieno 141 Ziemeļu reģionā strādājošos AS «Latvenergo» un AS «Sadales tīkls» biedrus.

Arodkomiteja no 2020. gada oktobra konferences  darbojas šādā sastāvā :

Einārs Bedrītis – priekšsēdētājs – Darba strīdi, sociālie un vispārīgie jautājumi.

Sandra Pakalne – priekšsēdētāja vietnieks.

Vaira Šļaukstiņa – lietvedība.

Dzintars Fabiāns –darba aizsardzība.

Andis Kalniņš – sporta un tūrisma aktivitāšu organizēšana.

Ivars Matišiņecs-Ērglis – darbinieku sociālie jautājumi.

Raivis Ābele – brīvā laika aktivitāšu organizēšana.

Gints Arājums – kultūras pasākumu organizēšana.

Revīzijas komisija:

Vita Balode; Jānis Deičmanis.

Ievēlētās  uzticības personas:

Dzintars Fabiāns,  Jevgeņijs Gendrjuks un Jānis Deičmanis.

Ziemeļu tehniskās daļas struktūrvienībās darbojas arodgrupu organizatori, aptverot visus dotajā teritorijā esošos arodbiedrības biedrus.

 Arodkomitejas galvenās aktivitātes :

 • Līdzdalība LAB Enerģija būtisku lēmumu sagatavošanā
 • Organizējam tikšanos ar darba devēja pārstāvjiem
 • Finansiāls un organizatorisks atbalsts ST Sporta un gada pasākumiem
 • Finansiāls atbalsts Līgo un Ziemassvētku pasākumiem arodgrupās
 • Finansiāls atbalsts Ziemeļu reģiona pensionāru – darba veterānu pasākumiem ( ekskursija vai kultūras pasākums)
 • Sveicam arodbiedrības biedrus dzīves lielajās jubilejās ( 30, 40, 50, 60 un 70 gadi )
 • Sveicam savus biedrus un viņu bērnus sakarā ar mācību iestāžu beigšanu
 • Sveicam biedrus, izbeidzot darba attiecības AS ”Sadales tīkls” un AS ”Latvenergo”
 • Ar dāvanu atceramies savus biedrus Ziemassvētkos un Sieviešu dienā
 • Sniedzam palīdzību dzīves priecīgās un skumjās situācijās (kāzas, bērnu piedzimšana, tuvu cilvēku bēres u.c.)
 • Sniedzam materiālu palīdzību veselības problēmu risināšanā (gadījumos, kad to nesedz Polise vai neparedz Koplīgums)
 • Atpūtas izbraukumu organizēšana arodgrupās

LAB «Enerģija» arodbiedrības patstāvīgā vienība
«Latvenergo» Ziemeļu reģiona arodorganizācija
Reģ.nr. 40008262551
tālr.: 26510650
e-pasts: einars.bedritis@sadalestikls.lv

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898