ENG

ENG

Streiku fonda nolikums

Vispārīgie noteikumi

1.      LAB «Enerģija» (turpmāk tekstā – Enerģija) Streiku fonds (turpmāk tekstā – Streiku fonds) izveidots pamatojoties uz LAB «Enerģija» Statūtu 17.4.punktu.

2.      Streiku fonda mērķis ir veidot finansiālu bāzi, lai streiku gadījumos varētu sniegt materiālu palīdzību arodbiedrības biedriem un segt ar streiku organizēšanu saistītos izdevumus. Streiku fonda līdzekļus drīkst izmantot arī sapulču, gājienu, piketu finansiālo izdevumu segšanā. Sapulces, gājienu, piketu jēdziens šī nolikuma kontekstā atbilst likuma «Par sapulcēm, gājieniem un piketiem» tiesiskajam regulējumam.

Streiku fonda veidošana

3.      Streiku fondu veido līdzekļi, kurus Enerģijai pārskaita Dalīborganizācijas atbilstoši Enerģijas Statūtu 17.4.punktam, ziedojumi un kredītiestāžu noguldījumu procenti.

4.      Dalīborganizācijas atskaitījumus Streiku fondā veic katru mēnesi, ieskaitot Enerģijas kontā naudas līdzekļus 1% apmērā no Dalīborganizācijas iepriekšējā mēneša biedru maksu ienākumu kopsummas.

5.      Ar Enerģijas Padomes lēmumu uzkrātos Streiku fonda līdzekļus var noguldīt Latvijas Republikas kredītiestādēs.

6.      Streiku fonda līdzekļus Enerģija glabā atsevišķā kredītiestādes norēķinu konta subkontā.

Streiku fonda izmantošana

7.      Streiku fondu pārvalda Enerģijas Padome, taču sapulču, gājienu, piketu gadījumā lēmumu par Streiku fonda līdzekļu tēriņiem pieņem Enerģijas Valde līdz EUR 5000.

8.      Par Streiku fonda izmantošanu lemj Enerģijas Padome vai Valde atbilstoši Statūtiem un šim nolikumam.

9.      Streiku fonda līdzekļus izmanto:

9.1.   kā materiālo palīdzību arodbiedrības biedriem, lai daļēji kompensētu ar darba samaksu saistīto ienākumu negūšanu streiku laikā;

9.2.   streiku, sapulču, gājienu, piketu organizatorisko pasākumu (transporta, plakātu, mediju, tiesas u.c.) izdevumu segšanai.

10.  Streiku fonda līdzekļus nedrīkst izmantot:

10.1.    Enerģijas Padomes nesankcionēto streiku izdevumiem;

10.2.    ja Dalīborganizācija izziņo un uzsāk streiku bez Enerģijas Padomes lēmuma;

10.3.    Enerģijas Valdes nesankcionētu sapulču, gājienu, piketu izdevumiem;

10.4.    ja Dalīborganizācija izziņo un uzsāk sapulci, gājienu, piketu bez Enerģijas Valdes lēmuma;

10.5.    Enerģijas biroja darbības izmaksu segšanai.

Pārējie noteikumi

11.  Streiku fonda veidošanas un izmantošanas kārtību kontrolē Enerģijas Revīzijas komisija.

12.  Streiku fonda likvidēšana ir iespējama pēc atbilstošu grozījumu veikšanas Enerģijas Statūtos.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898