ENG

ENG

Rīgas HES arodorganizācija

Arodorganizācijas darbu vada 2020.gadā konferencē ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru termiņš ir no 2020.gada 12.februāra līdz 2025.gada 11.februārim.

Arodorganizācijas priekšsēdētāja: Maija Fīrmane

Arodkomitejas locekļi: Aleksandrs Vaščenko (grāmatvedis, kasieris), Andris Pakalns (darba drošība, sociālie jautājumi).

Revīzijas komisija: Maksims Kuzņecovs

Arodorganizācija iespēju robežās saviem biedriem sniedz materiālo palīdzību dažādās dzīves situācijās – veselības problēmu novēršanā, sakarā ar grūtiem materiāliem apstākļiem, apaļās dzīves jubilejās (40, 50, 60 gados) un citos gadījumos, kad izmaksas nesedz veselības apdrošināšanas polise vai to segšanu neparedz Darba koplīgums. Jāņos un Ziemassvētkos arodorganizācijas biedriem tiek pasniegta dāvana.

LAB «Enerģija» arodbiedrības patstāvīgā vienība
Rīgas HES arodorganizācija
Reģ.nr. 40008296952
tālr.: 29188315
e-pasts: maija.firmane@latvenergo.lv

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898