AS “Rīgas siltums” arodorganizācija

Arodorganizācijas darbu vada 2020.gadā konferencē ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru termiņš ir no 2020. gada 1.jūlija līdz 2025. gada 30.jūnijam.

Uz 2022. gada 1. novembri AS «RĪGAS SILTUMS» arodorganizācijā ir 335 biedri.

Arodorganizācijas priekšsēdētāja: Alla Kronberga

Arodkomitejas locekļi: Reinis Ozoliņš (priekšsēdētājas vietnieks), Inese Strode (priekšsēdētājas vietniece) Elita Skrimble (grāmatvede-kasiere), Laila Freimane, Jānis Jēkabsons, Maigone Latipova

Revīzijas komisija: Edgars Mežvēvers, Linda Markune

2015. gada 12. jūnijā AS «RS» Arodorganizācijas Konferencē tika izveidota Padome, kuras sastāvā pamatā ir lielāko arodgrupu līderi un arodkomitejas locekļi, kas nodrošina plašu viedokļu apmaiņu un informācijas apriti arodorganizācijā.

Padomes sastāvs – arodbiedrības grupu pilnvarotās personas:

1. Tīklu rajons: Ivars Galilejevs, Madara Rieksta, Anita Jevļeva, Aleksandrs Soboļevs

2. Tīklu rajons: Nataļja Jadrevska, Ella Jusupova

Siltumcentrāle “Vecmīlgrāvis”: Roberts Andruzskis

Siltumcentrāle “Ziepniekkalns”: Kalvis Kalniņš

Siltumcentrāle “Daugavgrīva”: Reinis Kasparsons

Pārvalde (administrācija): Ilze Kļaviņa, LiānaUlmane

Remontu dienests: Uldis Krišāns

Transporta dienests: Jānis Vītiņš

Dispečeru dienests: Gints Kažemaks

Akciju sabiedrībā 2015. gada 12. jūnijā noslēgtā Darba koplīguma termiņš beidzās 2020.gada 1.jūlijā. Sakarā ar Latvijas Republikā izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19, lai mazinātu infekcijas slimību izplatīšanas un darbinieku inficēšanās riskus, netika sasaukta darbinieku kopsapulce un Koplīguma termiņš tika pagarināts līdz jauna Koplīguma noslēgšanai.

Arodkomiteja savā ikdienas darbībā vadās un pilda Arodbiedrības Enerģija statūtos noteiktās funkcijas, pārstāv un aizstāv savu biedru darba, ekonomiskās un sociālās tiesības un garantijas.

Arodkomitejas priekšsēdētājs savas kompetences robežās konsultē biedrus juridiskajos jautājumos un darba attiecību jautājumos.

Mūsu finanšu līdzekļu ienākumi ļauj sniegt materiālo atbalstu biedriem daudzās dzīves situācijās (kāzas, bērnu piedzimšana, arī ilgstošas saslimšanas un nelaimes gadījumos). Esam spējuši uzturēt ilggadīgo tradīciju sniegt biedriem Ziemassvētku dāvanas un apdrošināt biedrus pret nelaimes gadījumiem.

Arodorganizācija līdzfinansē arodbiedrības biedru bērnu sporta un atpūtas nometnes.

 AB biedru bērniem 11 un 12 gadu vecumā tiek iegādāti ielūgumi uz Ziemassvētku pasākumiem (līdz 10 gadu vecumam to dara Darba Devējs saskaņā ar Darba koplīgumu).

LAB «Enerģija» arodbiedrības patstāvīgā vienība
AS “Rīgas siltums” arodorganizācija
Reģ.nr. 40008262528
tālr.: 29141754
e-pasts: arodbiedriba@rs.lv

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898