Arodorganizācija “Centrs”

Arodorganizācijas darbu vada 2018.gadā konferencē ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru termiņš ir no 2018. gada 15. novembra līdz 2023. gada 14. novembrim.

Arodorganizācijas priekšsēdētājs – Lilita Didrihsone

Arodkomitejas locekļi: Inta Cīrule (kasiere), Daiga Raize (sekretāre), Ieva Kolberga (kultorgs), Karīna Smirnova, Ainārs Tanne, Rasma Cēdere, Laila Līgotne, Dainis Kanders, Līga Šteinberga, Vladimirs Blagodarovs

Revīzijas komisija: Mārīte Erzama, Sandra Veldre

Arodgrupu vadītāji:

G.Galīte, I.Ansviesulis, A.Jakuškina, A.Biķerniece-Upmale, S.Dīriņa, E.Jurģe, E.Vesperis, I.Balcerbule, I.Bražone, A.Spīdāns, A.Jurkevičus

Arodkomiteja savā ikdienas darbībā vadās un pilda LAB «Enerģija» statūtos noteiktās funkcijas, nodrošinot savu biedru tiesisko aizsardzību un risinot aktuālos problēmjautājumus.

2018.gadā arodorganizācija “Centrs” saņēma balvu “Labākā arodorganizācija”.

LAB «Enerģija» arodbiedrības patstāvīgā vienība
«Latvenergo» arodorganizācija “Centrs”
Reģ.nr. 40008262566
tālr.: 29407422
e-pasts: lilita.didrihsone@latvenergo.lv

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898