ENG

ENG

Arodorganizācija “Centrs”

“Latvenergo” arodorganizācija “Centrs” vēsturiski veidota kā AS “Latvenergo” darbinieku arodorganizācija, tomēr laika gaitā un dažādu pārmaiņu rezultātā, tā apvieno biedrus gan no AS “Latvenergo”, gan AS “Sadales tīkls”. Šobrīd arodorganizācija “Centrs” pulcē 233 biedrus, kas aptver visus Latvijas novadus.

Arodorganizācijas darbu vada 2022. gada 4. oktobra konferencē ievēlēta arodkomiteja, kuras pilnvaru termiņš ir no 2022. gada 20. oktobra līdz 2027. gada 19. oktobrim.

Arodorganizācijas priekšsēdētāja – Līga Šteinberga

Arodkomitejas locekļi: Ilze Balcerbule (priekšsēdētājas vietniece), Daiga Raize (sekretāre), Ieva Kolberga (kultorgs), Dainis Kanders (atbildīgais par sporta pasākumiem), Vladimirs Blagodarovs, Karīna Smirnova, Laila Līgotne, Inta Cibiņa, Ainārs Tanne, Andris Spīdāns, Gita Galīte, Edijs Vesperis

Revīzijas komisija: Mārīte Erzama, Inga Bražone

Uzticības persona: Karīna Smirnova

Grāmatvede: Inta Cīrule

Arodgrupu vadītāji: Ivars Ansviesulis, Aelita Jakuškina, Aija Biķerniece-Upmale, Santa Dīriņa, Toms Tinkuss

Arodkomitejas sastāvā ir konferencē vēlēti arodgrupu līderi, kas nodrošina viedokļu apmaiņu, iniciatīvu uzklausīšanu un to realizēšanu, kā arī informācijas apriti arodorganizācijā.

Arodkomiteja savā ikdienas darbā pilda LAB “Enerģija” statūtos noteiktās funkcijas, nodrošinot savu biedru tiesisko aizsardzību un risinot aktuālos problēmjautājumus. Tāpat arī pārstāv un aizstāv savu biedru darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses.

Arodorganizācijas pārstāvji ikdienā labprāt tiekas ar saviem biedriem gan klātienē, gan arī attālināti.

Ievērojot Darba aizsardzības likumu, arodorganizācija “Centrs” atbilstoši MK noteikumiem Nr.427 “Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība” reizi 5 gados rīko uzticības personu vēlēšanas.

Arodorganizācija “Centrs” atbalsta savu biedru dalību uzņēmuma sporta spēlēs un iniciatīvas struktūrvienību vai nodaļu ietvaros, organizējot darbinieku (arodorganizācijas biedru) saliedēšanas pasākumus. Arodorganizācija rīko bērnu, sporta un kultūras pasākumus, lai sekmētu arodbiedrības biedru dažādu interešu grupu saliedēšanu, izglītošanu un veicinātu informācijas apriti starp biedriem. Suminām biedrus apaļās dzīves jubilejās un Ziemassvētkos. Arodorganizācija “Centrs” saviem biedriem sniedz materiālo palīdzību dažādos dzīves gadījumos: pirmās pakāpes tuvinieka nāves gadījumā, darbinieka kāzās, piedzimstot bērniņam un citos gadījumos.

Lai iestātos “Latvenergo” arodorganizācijā “Centrs”, aicinām ar mums sazināties, rakstot uz e-pasta adresi: aocentrs@latvenergo.lv vai iepriekš vienojoties par tikšanos klātienē, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, 385. kabinetā.

LAB “Enerģija” arodbiedrības patstāvīgā vienība
“Latvenergo” arodorganizācija “Centrs”
Reģ. Nr.40008262566
Tālr.: 26134525
E-pasts: aocentrs@latvenergo.lv

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898