ENG

ENG

Arodbiedrību ekskluzīvās tiesības

Arodbiedrībām ir nozīmīga loma demokrātiskā, tiesiskā un kvalificētā darbinieku pārstāvībā. Arodbiedrība vienmēr iestājas par taisnīgu darba samaksu un sociālajām garantijām strādājošajiem. Tieši pateicoties arodbiedrībām, strādājošajiem ir 40 stundu darba nedēļa un 8 stundu darbdiena, brīvas nedēļas nogales, apmaksāti atvaļinājumi un citas sociālās garantijas. Ir jāvairo arodbiedrību ekskluzīvās tiesības – labākai un taisnīgākai pasaulei!

Šī izdevuma pirmajā daļā «Arodbiedrību ekskluzīvās tiesības» ir aplūkoti trīs galvenie arodbiedrību ekskluzīvās kompetences darbības virzieni: darba ņēmēju (biedru) pārstāvība, strādājošo interešu nodrošināšana sociālajā dialogā un koplīgumu slēgšana (koplīgumspēja) un uzraudzība.

Materiāls publicēts ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības laipnu atļauju.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898