ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

LAB «Enerģija» aktualitātes 2020. gadā

Sadarbība ar darba devējiem

LAB «Enerģija» pārstāvji tikās ar akciju sabiedrību valdes un padomes locekļiem, lai pārrunātu aktuālos nodarbinātības jautājumus.

Saskaņojām vairāku darba samaksu regulējošu nolikumu redakcijas.

Pieņēmām lēmumu par noslēgtā Darba koplīguma saistību izpildi 2019. gadā no darba devēja puses. Vienā gadījumā secinājām, ka darba devējs ir būtiski pārkāpis noslēgtā darba koplīguma saistības. Lai nākotnē uzlabotu koplīguma saistību izpildi, panācām vienošanos par arodbiedrības pārstāvju līdzdalību uzņēmuma personāla atlases komisijas darbā.

Visā periodā ar darba devēja pārstāvjiem turpinājām diskusijas par darbības efektivitātes programmas realizācijas gaitu.

Uzsākām organizēt AS «Rīgas siltums» Darba koplīguma pārskatīšanas pārrunas. Noteikto ierobežojumu dēļ pašas pārrunas tika pārceltas uz 2021. gada sākumu.

2021. jūlijā notika LAB «Enerģija» un AST arodorganizācijas pārstāvju tikšanās ar AST padomes locekļiem, kuras laikā iepazināmies ar akcionāra redzējumu par uzņēmuma attīstības virzieniem un tika izteikti viedokļi par iespēju uzlabot nodarbinātības nosacījumus.

Atsevišķu arodorganizāciju līderi aktīvi piedalījās personāla atlases komisiju darbā, vērtējot pieņemto lēmumu objektivitāti par mūsu biedru profesionālo iemaņu atbilstību vakantajām amata vietām. LAB «Enerģijas» pārstāvji piedalījās vairāku akciju sabiedrību izveidoto nomināciju komisiju darbā, kur tika atlasīti akciju sabiedrību valdes un padomes locekļu amata kandidāti.

21. gadā ir notikušas vairākas tikšanās ar uzņēmumu valdes un padomes locekļiem. LAB «Enerģija» priekšsēdētājs Aivars Āboliņš piedalījās arī AS «Sadales tīkls» padomes locekļu nominācijas komisijā.

Visa gada garumā nodrošinājām LAB «Enerģija» pārstāvju vispusīgu un aktīvu līdzdalību darba samaksas nosacījumu precizēšanā un izstrādē.

Sadarbība ar valsts pārvaldi

Izskatījām un sniedzām viedokli par virkni nozīmīgu Ministru kabineta noteikumu projektu, par kuriem tika sniegts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības atzinums. Tāpat LAB «Enerģija» pārstāvji piedalījās LBAS rīkotajās diskusijās par virkni nozīmīgu jautājumu.

Ar Latvijas brīvo arodbiedrību savienības pilnvarojumu LAB «Enerģija» priekšsēdētājs Aivars Āboliņš piedalījās Nacionālās enerģētikas un klimata padomes sēdē.

Tikāmies ar finanšu ministru un apspriedām AST attīstības jautājumus.

Tikšanās laikā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju pārrunājām akciju sabiedrību savstarpējās sadarbības un uzņēmumu apstiprināto stratēģiju ietekmi uz šajos uzņēmumos nodarbināto darba un sadzīves apstākļiem.

Atbalsts arodorganizāciju biedriem

Esam vairākkārt tikušies ar dalīborganizāciju biedriem, darba devēju pārstāvjiem un piedalījušies dalīborganizāciju arodkomiteju sēdēs.

LAB «Enerģija» deleģētie pārstāvji Lilita Vagele un Inta Sīpola piedalījās AS «Latvenergo» koncerna izveidotajā komisijā, kuras mērķis bija izstrādāt darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas iepirkuma nosacījumus nākošajam apdrošināšanas periodam. Mūsu pārstāvji aktīvi piedalījās veselības apdrošināšanas nosacījumu izveidē arī citās akciju sabiedrībās ārpus AS «Latvenergo» koncerna.

Šajā periodā notika viena darba strīdu komisijas sēde, kurā tika izskatīta biedra sūdzība par uzlikto disciplinārsodu. Komisija pieņēma lēmumu uzdot darba devējam atcelt disciplinārsodu.

Uzsākām procesus, kuru mērķis ir nodrošināt, lai visās akciju sabiedrībās, kurās nodarbināti LAB «Enerģija» biedri, tiktu izveidotas un uzturētas darba strīdu komisijas. Līdz šim tikai viena darba strīdu komisija ir veikusi darbu un izvērtējusi darbinieku iesniegumus.

Nodrošinājām pilna apjoma juridisko atbalstu tiesvedībās, kurās mūsu biedri aizstāvēja savas intereses.

Sadarbība ar starptautiskiem partneriem

Noformulējām un iesniedzām EPSU (European public service union) balsojumu par godīgu minimālo algu (60% no vidējās algas), par tās iespējamo ietekmi uz atalgojuma izmaiņām, tai skaitā Latvijā.

Organizatoriskie darbi

2020. gadā regulāri organizējām LAB «Enerģija» padomes un valdes sēdes.

Pieņēmām lēmumu par LAB «Enerģija» kongresa norises laiku un formātu. Uzsākām kongresa organizatoriskos darbus.

Izveidojām darba grupu LAB «Enerģija» statūtu grozījumu sagatavošanai. Ir notikušas vairākas darba grupas sēdes.

Trijās arodorganizācijās ir notikušas atskaišu / pārvēlēšanas konferences. Viena no tām norisinājās e-vidē, kur nodrošinājām juridiski korektu šādu pasākumu formātu.

Pandēmijas rezultātā ieviestie ierobežojumi diezgan būtiski mainīja mūsu līdzšinējo darba formātu, – padomes un valdes sēdes notika attālināti, lai neradītu risku dalībnieku veselībai.

Arodorganizāciju pārstāvjiem tika sniegtas konsultācijas un nepieciešamā informācija sekmīgai arodbiedrības darba veikšanai.

Nodrošinājām arodorganizāciju līderiem iespēju piedalīties nozares konferencēs, kompetenču pilnveidošanas semināros un apmācībās, pamatā tiešsaistes režīmā, tai skaitā EPSU organizētajās apmācībās.

Sniedzām konsultācijas arodorganizācijām par Darba kārtības noteikumu izstrādi un citu normatīvo aktu izveidi, juridiskās konsultācijas, izvērtējot biedru atbrīvošanas nosacījumus un iespējas, kā arī atbalstu atskaišu – pārvēlēšanu sapulču organizēšanā ārkārtējās situācijas laikā.

Tika izstrādāts koncepts par arodbiedrības darbību ārkārtējās situācijas laikā un komunikācijas formu valdes, padomes un arodaktīva sanāksmju organizēšanā.

Uzsākts darbs pie jaunās LAB «Enerģija» mājaslapas izveidošanas.

Ir iesākts un turpinās darbs pie jaunas dalīborganizācijas iekļaušanas LAB «Enerģija» sastāvā.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898