ENG

ENG

Cheerful business people. Job is done. Group of office workers happy to hit their own records and being successful.

Padomi

Darba un privātās dzīves līdzsvaram

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) projekta Balance for all – B4A ietvaros izdevusi pētījumu «Darba un privātās dzīves līdzsvarošanas praktiskie risinājumi». Tā autore ir Oksana Žabko, taču pētījuma satura izstrādē piedalījušies arī LBAS dalīborganizācijas un Dzimumu līdztiesības padome, daloties ar darba koplīgumu labās prakses piemēriem uzņēmumos. Pētījumā ir sniegtas rekomendācijas par Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/1158 (20.06.2019) «Par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem» ieviešanu Latvijā, kā arī aplūkoti citu valstu darba koplīgumu labās prakses piemēri.

Pētījuma mērķis bija izvērtēt Latvijas uzņēmumu īstenoto praksi attiecībā uz darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanu atbilstoši ES tiesiskajam ietvaram un Latvijā spēkā esošo tiesisko regulējumu un normatīvajiem aktiem. Pētījumā sniegti priekšlikumi par šīs jomas pilnveides iespējām, ņemot vērā arodbiedrības lomu, ietekmi un funkcijas, izvērtējot līdzšinējās darba un privātās dzīves līdzsvarošanas prakses, kādas pastāv Latvijas uzņēmumos, kuros darbojas arodorganizācijas un noslēgti koplīgumi. Šī aspekta izpēte ir nozīmīga tāpēc, ka viens no risinājumiem, kā uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru uzņēmuma līmenī, ir sociālais dialogs starp darba devējiem un arodbiedrībām, kā arī vienošanās par labākiem nosacījumiem darba ņēmējiem un ieguvumiem arī darba devējiem un to nostiprināšana ar darba koplīgumu palīdzību.

Materiāls publicēts ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības laipnu atļauju.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898