Group of business people having a meeting

Notikumi

Darba koplīguma projekts

8.06.2021
Jaunais darba koplīguma projekts ir iesniegts darba devējiem

Vairāk nekā pusgadu aktīvi strādājot, LAB “Enerģija” Latvenergo koncerna arodorganizāciju pārstāvji ir izstrādājuši jauno darba koplīguma projektu (DKL). Vēlamies darīt zināmu, ka 8. jūnijā esam to nosūtījuši AS “Latvenergo”, AS “Sadales tīkls” un SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” ar aicinājumu uzsākt DKL projekta saskaņošanas sarunas.

Jaunajā DKL projektā ir iekļautas vairākas izmaiņas, to starpā mainīti atsevišķu pabalstu piešķiršanas kritēriji, kā arī veikti citi satura uzlabojumi ar mērķi izveidot darbinieku interesēm, ekonomiskajai un darba tirgus situācijai atbilstošu koplīgumu. Jaunā DKL redakcija ir pieejama visiem koncerna arodorganizāciju līderiem.

LAB “Enerģija” ir  gatava aktīvam, atvērtam un izcilā uzņēmumu pārvaldībā ieinteresētam dialogam ar darba devējiem!


24.02.2021.
Uzsākts darbs pie darba koplīguma projekta

Ir sācies mūsu AS «Latvenergo» koncernā noslēgtā darba koplīguma (DKL) darbības noslēdzošais gads, un mēs gatavojam jaunu DKL redakcijas projektu nākamajam periodam.

Pateicamies par jūsu iesūtītajiem ierosinājumiem*, kas ļaus izveidot jauno DKL īpaši atbilstošu jūsu vajadzībām un interesēm. Saņemtās idejas izvērtēsim un izmantosim, veidojot vienotu DKL redakcijas projektu, kuru iesniegsim darba devējiem apspriešanai. Paldies par atsaucību un ieinteresētību!

Mums priekšā ir ilgs un sasprings sarunu process, no kura iznākuma būs atkarīgas jūsu sociālās garantijas un citi nodarbinātības nosacījumi nākošajā DKL darbības periodā.

* Darba likuma 18.panta 1.daļa nosaka to, ka arodbiedrība ir viena no DKL slēdzējpusēm, bet darbinieku tiesības iesniegt savus priekšlikumus DKL jaunajai redakcijai paredz šī likuma 21.panta 6.daļa.

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898