ENG

ENG

Statūti

Apstiprināti LAB «Enerģija» 7.kongresā 09.12.2020.

Latvijas arodbiedrības «Enerģija»

STATŪTI

1.      Vispārējie noteikumi

1.1.   Latvijas arodbiedrība «Enerģija» (turpmāk tekstā attiecīgajā locījumā – «Enerģija») ir patstāvīga, neatkarīga, brīvprātīga arodorganizāciju apvienība, kas apvieno enerģētikas vai citās nozarēs vai šo nozaru mācību iestādēs strādājošos un pensionētos darbiniekus.

1.2.   «Enerģija» savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Arodbiedrību likumu, citus Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus un šos Statūtus, kā arī ievēro principus un normas, kas noteiktas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un citos starptautiskajos dokumentos.

1.3.   Arodbiedrības nosaukums ir: Latvijas arodbiedrība «Enerģija». Arodbiedrības nosaukuma saīsinājums ir LAB «Enerģija».

1.4.   «Enerģija» ir juridiska persona, tai ir zīmogs, konti kredītiestādēs un tā tiek reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.5.   «Enerģija» galvenie darbības principi ir solidaritāte, līdztiesība, pašpārvalde, demokrātija un atklātums. «Enerģija» sastāv no arodbiedrības patstāvīgajām vienībām un citām struktūrvienībām, turpmāk sauktām – «Dalīborganizācija».

1.6.   «Enerģija» sadarbojas ar citām Latvijas arodbiedrību organizācijām, to apvienībām un reģionālajiem centriem, starptautiskām arodbiedrību organizācijām, ārvalstu arodbiedrībām, darba devējiem, to organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, to kapitālsabiedrībām, sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, kustībām un politiskajām partijām, slēdz ar tām sadarbības līgumus un vienošanās uz līdztiesības un vienlīdzības principiem, ievērojot biedru intereses.

2.      Latvijas arodbiedrības «Enerģija» mērķis un uzdevumi

2.1.   «Enerģija» mērķis ir vienot Dalīborganizācijas kopīgu uzdevumu veikšanai, pārstāvēt, aizstāvēt «Enerģija» arodbiedrības biedru darba, ekonomiskās un sociālās tiesības un garantijas.

2.2.   «Enerģija» uzdevumi ir:

2.2.1.      izstrādāt un īstenot kopīgu Dalīborganizāciju darbības programmu, koordinēt Dalīborganizāciju savstarpējo sadarbību;

2.2.2.      pārstāvēt Dalīborganizāciju intereses kapitālsabiedrībās, sabiedriskajās organizācijās, valsts un pašvaldību institūcijās, tiesās, prokuratūras iestādēs, darba devēju organizācijās, kā arī citās organizācijās un iestādēs;

2.2.3.      sniegt bezmaksas juridisko palīdzību un konsultācijas juridiskajos un sociāli ekonomiskajos jautājumos «Enerģija» biedriem un Dalīborganizācijām;

2.2.4.      slēgt darba koplīgumus (ģenerālvienošanās) ar darba devējiem vai to apvienībām, kā arī sniegt palīdzību Dalīborganizācijām darba koplīgumu noslēgšanā ar attiecīgo darba devēju, kontrolēt to izpildi;

2.2.5.      rūpēties par strādājošo «Enerģija» biedru darba samaksas, darba un sociālo apstākļu pastāvīgu uzlabošanu;

2.2.6.      ierosināt, lai tiktu sauktas pie atbildības personas, kuras nepilda vai neievēro Darba likumu, darba koplīguma saistības un citus normatīvos aktus;

2.2.7.      organizēt Dalīborganizāciju priekšsēdētāju un arodbiedrības biedru apmācību.

3.      Latvijas arodbiedrības «Enerģija» kongress, turpmāk – «Kongress»

3.1.   «Enerģija» augstākā lēmējinstitūcija ir Kongress, kuru sasauc Padome (4.nodaļa) reizi 5 gados ar noteiktu darba kārtību. Kongress notiek klātienes formā.

3.2.   Ārkārtas kongresu sasauc Valde, ja to pieprasa ne mazāk kā 1/3 no «Enerģija» biedriem, Revīzijas komisija (7.nodaļa) vai Padome (4.nodaļa) ar noteiktu darba kārtību.

3.3.   Par Kongresa sasaukšanu Valde Dalīborganizācijām paziņo ne vēlāk kā 3 mēnešus iepriekš, bet par ārkārtas Kongresa sasaukšanu – ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš.

3.4.   Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 ievēlēto delegātu. Kongress lēmumus pieņem ar vienkāršu reģistrēto delegātu balsu vairākumu. Lēmumus par «Enerģijas» reorganizāciju vai likvidēšanu Kongress pieņem ar vairāk kā 2/3 reģistrēto delegātu balsu vairākumu.

3.5.   Ja Kongress nav tiesīgs lemt nepietiekama ieradušos delegātu skaita dēļ, tad tas tiek atkārtoti sasaukts ne vēlāk kā pēc diviem mēnešiem ar tādu pašu darba kārtību un tas ir tiesīgs izlemt izsludinātās darba kārtības jautājumus ar vienkāršu balsu vairākumu, neatkarīgi no klātesošo delegātu skaita, izņemot jautājumu par «Enerģijas» likvidēšanu.

3.6.   Kongresa delegātus ievēl Dalīborganizācijas saskaņā ar Padomes noteikto pārstāvniecības normu. Kongresa delegāti ir arī «Enerģija» Priekšsēdētājs, Priekšsēdētāja vietnieks (6.nodaļa), Revīzijas komisija un Valdes locekļi.

3.7.   Kongresu atklāj un līdz darba prezidija ievēlēšanai vada «Enerģijas» Priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā Valdes pilnvarota persona.

3.8.   Izņēmuma kārtā Kongress var notikt savādākā norises formā, nekā noteikts Statūtu 3.1.punktā. Šo formu nosaka «Enerģijas» Padome.

3.9.   Kongresa kompetencē ir:

3.9.1.     pieņemt Statūtus, izdarīt tajos grozījumus vai papildinājumus;

3.9.2.     noteikt turpmākos «Enerģija» darbības virzienus;

3.9.3.     ievēlēt «Enerģijas» Priekšsēdētāju un «Enerģijas» Revīzijas komisiju, iepriekš nosakot to ievēlēšanas kārtību;

3.9.4.     lemt jautājumus par «Enerģijas» apvienošanos ar citu sabiedrisku organizāciju vai pašlikvidēšanos;

3.9.5.      izskatīt un apstiprināt Priekšsēdētāja un Revīzijas komisijas darbu pārskatus;

3.9.6.      izlemt jebkurus citus jautājumus, kas nav pretrunā ar šiem Statūtiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.10.      Kongresa lēmumi ir saistoši Revīzijas komisijai, Padomei, Valdei, Dalīborganizācijām, «Enerģijas» Priekšsēdētājam, Priekšsēdētāja vietniekam un «Enerģija» biedriem.

4.      Latvijas arodbiedrības «Enerģija» Padome, turpmāk – «Padome»

4.1.   «Enerģijas» augstākā lēmējinstitūcija Kongresa starplaikos ir «Enerģijas» Padome. «Enerģijas» Padomē no katras Dalīborganizācijas ir viens pārstāvis – attiecīgās Dalīborganizācijas priekšsēdētājs vai Dalīborganizācijas pilnvarota persona. Ja Dalīborganizācijas biedru skaits ir mazāks par 25, tad šī Dalīborganizācija deleģē savu pārstāvi «Enerģijas» Padomē bez balsstiesībām. «Enerģijas» Priekšsēdētājs un Priekšsēdētāja vietnieks arī ir «Enerģijas» Padomes locekļi ar balss tiesībām.

4.2.   «Enerģijas» Padomes sēdes sasauc Valde vai «Enerģijas» Priekšsēdētājs ne retāk kā vienu reizi trīs mēnešos. Tās vada «Enerģijas» Priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā Priekšsēdētāja vietnieks.

4.3.   «Enerģijas» Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 2/3 balsstiesīgo «Enerģijas» Padomes locekļu.

4.4.   «Enerģijas» Padome lēmumus pieņem, ja «par» balso vairāk kā puse no klātesošo balsstiesīgo Padomes locekļu skaita. «Enerģijas» Padomes sēžu protokolus paraksta sēdes vadītājs un sēdes sekretārs un tos divu nedēļu laikā nosūta Dalīborganizācijām pēc to pieprasījuma.

4.5.   «Enerģijas» Padomes kompetencē ir:

4.5.1.      realizēt Kongresa lēmumus;

4.5.2.      lemt par uzdevumu īstenošanu un Kongresa lēmumu izpildi;

4.5.3.      izskatīt un apstiprināt «Enerģijas» budžetu un algoto darbinieku skaitu;

4.5.4.      ievēlēt vai atcelt Priekšsēdētāja vietnieku un Valdes locekļus Padomes noteiktā kārtībā;

4.5.5.      pieņemt lēmumu par Kongresa sasaukšanu, darba kārtību, delegātu pārstāvniecības normu;

4.5.6.      apstiprināt atribūtiku;

4.5.7.      lemt par jaunu Dalīborganizāciju uzņemšanu un/vai reģistrēšanu «Enerģijas» un esošo Dalīborganizāciju izslēgšanu no tās;

4.5.8.    izskatīt domstarpības starp Dalīborganizācijām;

4.5.9.   izskatīt gadījumus, kad Dalīborganizācija nepilda «Enerģijas» Padomes vai Valdes lēmumus;

4.5.10.  izšķirt domstarpības un atcelt Dalīborganizāciju lēmumus, ja tajos ir pārkāpti Statūti vai Latvijas Republikas normatīvie akti;

4.5.11.  apstiprināt Priekšsēdētāja vēlēšanu nolikumu;

4.5.12.  noteikt atalgojumu Priekšsēdētājam un viņa vietniekam budžeta ietvaros;

4.5.13.  apstiprināt vai grozīt Streiku fonda nolikumu;

4.5.14.  lemt par streiku organizēšanu un Streiku fonda izmantošanu;

4.5.15.  izņēmuma kārtā noteikt Dalīborganizācijai dalībmaksas atvieglojumus «Enerģijas» darbības nodrošināšanai;

4.5.16.  lemt par citiem jautājumiem savas kompetences ietvaros.

4.6.   «Enerģijas» Padomes lēmumi ir saistoši Valdei, Priekšsēdētājam, Priekšsēdētāja vietniekam, Dalīborganizācijām un biedriem.

5.      Latvijas arodbiedrības «Enerģijas» Valde, turpmāk – „Valde”

5.1.   Valde ir «Enerģijas» izpildinstitūcija, kas pieņem lēmumus un vada «Enerģija» darbību Padomes starplaikā. Valdes darbu organizē un vada «Enerģijas» Priekšsēdētājs vai Priekšsēdētāja vietnieks.

5.2.   Padome ievēl Valdes sastāvu ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc Kongresa. Valdes sastāvā ir «Enerģijas» Priekšsēdētājs, Priekšsēdētāja vietnieks un Padomes ievēlētie seši Valdes locekļi.

5.3.   Valdes pilnvaru laiks ir līdz jaunas Valdes ievēlēšanai.

5.4.   Valdes kompetencē ir:

5.4.1.      īstenot Kongresa un Padomes lēmumus un vadīt visu kārtējo darbu starp Padomes sēdēm;

5.4.2.      pārstāvēt un aizstāvēt «Enerģijas» biedru likumīgās intereses darba, darba samaksas, sociālajos un citos jautājumos;

5.4.3.      kontrolēt darba koplīgumu noslēgšanu un izpildi;

5.4.4.      realizēt «Enerģijas» pārstāvību;

5.4.5.      koordinēt Dalīborganizāciju darbību;

5.4.6.      sasaukt Dalīborganizācijas ārkārtas Kopsapulci vai Konferenci;

5.4.7.      organizēt «Enerģijas» biedru apmācības;

5.4.8.      kontrolēt Statūtu izpildi;

5.4.9.      sasaukt Padomes sēdes un ārkārtas Kongresu;

5.4.10.  lemt par Streiku fonda izmantošanu atbilstoši Streiku fonda nolikumam;

5.4.11.  noteikt atalgojumu «Enerģijas» biroja darbiniekiem, kā arī izmaksas budžeta ietvaros;

5.4.12.  noteikt Priekšsēdētājam pilnvarojumu līgumu slēgšanai «Enerģijas» vārdā;

5.4.13.  lemt par citiem jautājumiem Padomes deleģētās kompetences ietvaros.

5.5.   Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no Valdes sastāva. Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošo skaita. Valdes sēžu protokolus paraksta visi klātesošie Valdes locekļi.

5.6.   Valdes sēdes ir atklātas. Ar Valdes lēmumu sēde var būt slēgta.

5.7.   Valdes sēdes sasauc un vada «Enerģijas» Priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks ne retāk kā reizi divos mēnešos vai arī tad, ja to pieprasa ne mazāk kā 1/3 Valdes locekļu.

5.8.   «Enerģijas» Priekšsēdētājs vai Priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt «Enerģijas» katrs atsevišķi. Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt «Enerģijas» kopā ar «Enerģijas» Priekšsēdētāju vai Priekšsēdētāja vietnieku.

6.      Latvijas arodbiedrības «Enerģija» priekšsēdētājs, turpmāk – «Priekšsēdētājs»

6.1.   «Enerģijas» Priekšsēdētājs darbojas pamatojoties uz Kongresa, Padomes un Valdes lēmumiem un pārstāv «Enerģiju» visās organizācijās, iestādēs un uzņēmumos bez speciāla pilnvarojuma.

6.2.   «Enerģijas» Priekšsēdētājs:

6.2.1.      pieņem darbā un atbrīvo no darba «Enerģijas» biroja darbiniekus pamatojoties uz Valdes lēmumu;

6.2.2.      «Enerģijas» vārdā slēdz līgumus pamatojoties uz Valdes lēmumu;

6.2.3.      rīkojas ar «Enerģijas» mantu un līdzekļiem apstiprinātā budžeta ietvaros;

6.2.4.      vada Padomes un Valdes sēdes;

6.2.5.      vada «Enerģijas» biroja darbu.

6.3.   «Enerģijas» Priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā vai uzdevumā aizvieto Priekšsēdētāja vietnieks. Priekšsēdētāja vietnieks pilda Valdes un Priekšsēdētāja noteiktos uzdevumus.

6.4.   «Enerģijas» Priekšsēdētājam un Priekšsēdētāja vietniekam ir paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem, korespondences un saimnieciskās darbības dokumentiem apstiprinātā budžeta ietvaros.

7.      Latvijas arodbiedrības «Enerģija» Revīzijas komisija, turpmāk – «Revīzijas komisija»

7.1.   Revīzijas komisiju 5 cilvēku sastāvā ievēl Kongress un tās pilnvaru laiks ir līdz nākamā kārtējā Kongresa sasaukšanai, ja šo Statūtu noteiktā kārtībā sasauktais ārkārtas Kongress nelemj citādi. Revīzijas komisijas ievēlēšanas kārtību nosaka Kongress. Par Revīzijas komisijas locekli nevar ievēlēt Valdes locekli.

7.2.   Revīzijas komisija par savu darbību atskaitās tikai Kongresam.

7.3.   Revīzijas komisija:

7.3.1.      kontrolē Statūtu ievērošanu, Kongresa, Padomes un Valdes lēmumu izpildi;

7.3.2.      kontrolē «Enerģijas» budžeta izpildi;

7.3.3.      kontrolē «Enerģijas» kustamā un nekustamā īpašuma uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu;

7.3.4.      sniedz palīdzību un konsultācijas Dalīborganizācijām un to revīzijas komisijām;

7.3.5.      ziņo Valdei vai Padomei par konstatētiem trūkumiem un pārkāpumiem.

7.4.   Revīzijas komisijas darba vadīšanai tā no sava vidus ievēl Revīzijas komisijas priekšsēdētāju.

7.5.   Revīzijas komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs piedalīties Padomes un Valdes sēdēs. Ja revīzijas komisijas priekšsēdētājs nav Padomes loceklis, viņš var piedalīties sēdē bez tiesībām balsot.

7.6.   Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 3 balsstiesīgo Revīzijas komisijas locekļu. Revīzijas komisija lēmumus pieņem, ja «par» balso vairāk kā puse no klātesošo balsstiesīgo Revīzijas komisijas locekļu skaita.

8.      Latvijas arodbiedrības «Enerģija» Dalīborganizācijas

8.1.   «Enerģijas» Padome ar savu lēmumu dibina dalīborganizācijas pēc vajadzības, ņemot vērā arodbiedrības biedru skaitu un to nodarbinātības īpatnības, nodrošinot efektīvu arodbiedrības darba organizāciju.

8.2.   Dalīborganizācijas ir «Enerģijas» arodbiedrības patstāvīgās vienības un citas struktūrvienības, kurās ir apvienojušies «Enerģijas» biedri.

8.3.   Pēc «Enerģijas» Padomes lēmuma pieņemšanas un pieteikuma iesniegšanas biedrību un nodibinājumu reģistrā arodbiedrības patstāvīgā vienība iegūst juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā. Arodbiedrības patstāvīgai vienībai ir tiesības atvērt kontus kredītiestādēs.

8.4.   Arodbiedrības patstāvīgajai vienībai var būt sava manta. Arodbiedrības patstāvīgajai vienībai ir tiesības veikt saimniecisko darbību. Arodbiedrības patstāvīgā vienība pati atbild par savām saistībām.

8.5.   Arodbiedrības patstāvīgā vienība nav tiesīga uzņemties saistības, kas pārsniedz tai pieejamos finansu līdzekļus. Arodbiedrības patstāvīgā vienība nav tiesīga bez «Enerģijas» Valdes rakstveida saskaņojuma ņemt aizņēmumus vai izsniegt galvojumus.

8.6.   Ja arodbiedrības patstāvīgajai vienībai nepietiek mantas un finansu līdzekļu savu saistību izpildei, tad arodbiedrības patstāvīgās vienības lēmumus pieņēmušās personas pilnā apmērā atbild par saviem lēmumiem, kas radījuši zaudējumus arodbiedrības patstāvīgajai vienībai un/vai «Enerģijai» normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.7.   Dalīborganizācijas savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Arodbiedrību likumu un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī šos Statūtus.

8.8.   Dalīborganizācijas lēmumi nedrīkst būt pretrunā Statūtu noteikumiem, Kongresa, Padomes, Valdes lēmumiem. Dalīborganizācijas lēmumi ir saistoši Dalīborganizācijai piekritīgajiem «Enerģijas» biedriem.

8.9.   Dalīborganizācijas darbu pastāvīgi vada un tās darbību koordinē tās Kopsapulcē vai Konferencē ievēlētais Dalīborganizācijas priekšsēdētājs un Arodkomiteja.

8.10.     Dalīborganizācija savus naudas līdzekļus izlieto atbilstoši Dalīborganizācijas Padomes un/vai Arodkomitejas lēmumiem, «Enerģijas» mērķiem un uzdevumiem, ievērojot biedru intereses.

8.11.     Dalīborganizāciju kompetence, savu finansu resursu ietvaros, ir:

8.11.1.  pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru intereses darba samaksas, sociālās un ekonomiskās tiesības attiecībās ar darba devēju, tiesās un citās institūcijās;

8.11.2.  noslēgt darba koplīgumu un kontrolēt tā izpildi;

8.11.3.  kontrolēt darba tiesību, darba aizsardzības un citu sociālās likumdošanas normu ievērošanu;

8.11.4.  izvirzīt savus pārstāvjus komisijās, padomēs, darba grupās, ko organizē darba devējs vai citas institūcijas;

8.11.5.  veikt savu biedru apmācību;

8.11.6.  nodrošināt biedriem informāciju par arodbiedrības darbību visos līmeņos;

8.11.7.  sniegt juridisko, materiālo un cita veida palīdzību saviem biedriem;

8.11.8.  uzņemt «Enerģijas» jaunus biedrus;

8.11.9.  organizēt piedalīšanos arodbiedrību akcijās un streikos;

8.11.10.   organizēt kultūras, sporta, atpūtas un citus pasākumus;

8.11.11.    tiesības pasniegt saviem biedriem dāvanas;

8.11.12.   izlemt un apspriest citus jautājumus, kas skar Dalīborganizāciju un tās biedrus.

9.      Dalīborganizācijas kopsapulce vai konference, turpmāk – «Kopsapulce» vai «Konference»

9.1.   Dalīborganizācijas augstākā lēmējinstitūcija ir Kopsapulce vai Konference, kuru Arodkomiteja (11.nodaļa) sasauc ne retāk kā reizi gadā, bet, ja Dalīborganizācijā izveidota Dalīborganizācijas padome (10.nodaļa) – ne retāk kā reizi 5 gados.

9.2.   Konferences delegātus ievēl Dalīborganizācijas biedri saskaņā ar Arodkomitejas noteikto pārstāvniecības normu un ievēlēšanas kārtību.

9.3.   Kopsapulce vai Konference ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 attiecīgi no Dalīborganizācijas biedriem vai ievēlētajiem delegātiem Dalīborganizācijas noteiktajā kārtībā. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot jautājumu par Dalīborganizācijas likvidāciju.

9.4.   Pēc 1/3 Dalīborganizācijas biedru vai Dalīborganizācijas revīzijas komisijas (14.nodaļa) pieprasījuma tiek sasaukta ārkārtas Kopsapulce vai Konference ar noteiktu darba kārtību.

9.5.   Ja Kopsapulce vai Konference nav lemttiesīga nepietiekama ieradušos delegātu skaita dēļ, tad tā tiek sasaukta atkārtoti, ne vēlāk kā pēc mēneša, ar tādu pašu darba kārtību un tā ir tiesīga izlemt izsludinātās darba kārtības jautājumus ar vienkāršu balsu vairākumu, neatkarīgi no klātesošo delegātu skaita, izņemot jautājumu par Dalīborganizācijas likvidāciju.

9.6.   Jautājuma izlemšanai par Dalīborganizācijas reorganizāciju nepieciešams reģistrēto Konferences delegātu vai Kopsapulces dalībnieku vairāk kā 2/3 balsu vairākums, bet lēmumu par Dalīborganizācijas likvidēšanos nevar pieņemt, ja pret to balso 5 arodbiedrības biedri.

9.7.   Kopsapulce vai Konference:

9.7.1.    ievēl Dalīborganizācijas revīzijas komisiju ar pilnvaru termiņu ne ilgāku par 5 gadiem;

9.7.2.    ievēl Dalīborganizācijas arodkomiteju locekļus ar pilnvaru termiņu ne ilgāku par 5 gadiem;

9.7.3.    ievēl Dalīborganizācijas priekšsēdētāju ar pilnvaru termiņu ne ilgāku par 5 gadiem;

9.7.4.    noklausās un apstiprina vai neapstiprina Dalīborganizācijas priekšsēdētāja un Dalīborganizācijas revīzijas komisijas pārskatus, citu vēlēto institūciju vadītāju atskaites ziņojumus;

9.7.5.      nosaka Padomes izveidošanas principus;

9.7.6.      nosaka Dalīborganizācijas priekšsēdētāja un Arodkomitejas ievēlēšanas kārtību;

9.7.7.      nosaka darba līgumu nosacījumus, tiesības un pienākumus amatpersonām, kuras ievēl vai apstiprina konference, un Dalīborganizācijas priekšsēdētāja darba līguma noteikumus;

9.7.8.      apstiprina Dalīborganizācijas budžeta izpildi un plānu nākamajam periodam;

9.7.9.      izlemj citus Dalīborganizācijai vai tās biedriem svarīgus jautājumus.

10.  Dalīborganizācijas padome

10.1.  Kopsapulce vai Konference apstiprina kārtību, kādā tiek izveidota Dalīborganizācijas padome. Padomē ietilpst:

10.1.1.  Dalīborganizācijas priekšsēdētājs;

10.1.2.  Arodkomitejas locekļi;

10.1.3.  Arodgrupu kopsapulcēs ievēlētie Arodgrupu līderi.

10.2.  Dalīborganizācijas padomi pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā, sasauc Arodkomiteja. Sēdes darba kārtību nosaka Arodkomiteja un tai jābūt izsludinātai ne vēlāk kā nedēļu pirms noteiktā norises datuma.

10.3.  Dalīborganizācijas padome Kopsapulču vai Konferenču starplaikos ir tiesīga lemt visus jautājumus, ko lemj Kopsapulce vai Konference, izņemot jautājumu par Arodkomitejas locekļu atcelšanu un revīzijas komisijas sastāva izmaiņām.

10.4.  Dalīborganizācijas padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 2/3 no Dalīborganizācijas padomes locekļiem. Dalīborganizācijas padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs.

10.5.  Dalīborganizācijas padomes sēdes vada Dalīborganizācijas priekšsēdētājs vai, viņa prombūtnes laikā, priekšsēdētāja vietnieks.

10.6.  Dalīborganizācijas padome:

10.6.1.  apstiprina Dalīborganizācijas budžetu un algoto darbinieku skaitu;

10.6.2.  nosaka Dalīborganizācijas priekšsēdētāja darba līguma noteikumus.

11.  Arodkomiteja

11.1.  Starplaikos starp Kopsapulcēm vai Konferencēm, vai Padomes, ja tāda ir izveidota, sēdēm Dalīborganizācijas darbu vada Kopsapulces vai Konferences ievēlēta Arodkomiteja. Arodkomiteja savā darbībā ievēro šos Statūtus, Kopsapulces vai Konferences un Dalīborganizācijas padomes lēmumus. Arodkomitejas locekļu skaitu un ievēlēšanas kārtību nosaka Kopsapulce vai Konference.

11.2.  Arodkomiteja:

11.2.1.  īsteno «Enerģijas» institūciju, Kopsapulces vai Konferences un Dalīborganizācijas padomes lēmumus;

11.2.2.  pārstāv un aizstāv savas Dalīborganizācijas biedru likumīgās intereses darba, darba samaksas, sociālajos un citos jautājumos;

11.2.3.  ievēl Dalīborganizācijas priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru;

11.2.4.  pamatojoties uz Darba aizsardzības likumu organizē darba aizsardzības uzticības personu, galvenās darba aizsardzības uzticības personas un uzticības personu komitejas vēlēšanas un koordinē to darbu;

11.2.5.  lemj par materiālas palīdzības sniegšanu Dalīborganizācijas biedriem savu finanšu resursu ietvaros;

11.2.6.  lemj par Dalīborganizācijas finanšu līdzekļu izlietošanu apstiprinātā budžeta ietvaros. Lēmumus pieņēmušās personas pilnā apmērā atbild par saviem lēmumiem, kas radījuši zaudējumus Dalīborganizācijai un/vai «Enerģijai» normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

11.2.7.  organizē savas Dalīborganizācijas biedru apmācību;

11.2.8.  kontrolē darba koplīguma izpildi;

11.2.9.  piedalās kultūras, sporta, tūrisma pasākumu organizēšanā;

11.2.10.   var noteikt atalgojumu Dalīborganizācijas darbiniekiem par konkrētu pienākumu veikšanu;

11.2.11.   šo Statūtu noteiktā kārtībā sasauc Kopsapulci (Konferenci) vai Dalīborganizācijas padomes sēdes un izstrādā tām darba kārtību;

11.2.12.  apstiprina uzņemšanu «Enerģijā» par biedru, pieņem lēmumus par biedru izslēgšanu no «Enerģijas»;

11.2.13.  nosaka Dalīborganizācijas algoto darbinieku skaitu un darba līgumu noteikumus, ja Dalīborganizācijā nav izveidota Padome;

11.2.14.  izskata un lemj citus jautājumus Dalīborganizācijas un tās biedru interesēs.

11.3.  Arodkomiteja ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Arodkomitejas locekļiem. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

11.4.  Arodkomitejas sēdes sasauc un vada Dalīborganizācijas priekšsēdētājs vai, viņa prombūtnes laikā, priekšsēdētāja vietnieks ne retāk kā reizi 2 mēnešos.

12.  Dalīborganizācijas priekšsēdētājs

12.1.  Dalīborganizācijas priekšsēdētāju saskaņā ar Kopsapulces vai Konferences lēmumu ievēl Kopsapulce (Konference). Dalīborganizācijas priekšsēdētāja amata ievēlēšanas kārtību nosaka Padome vai Arodkomiteja.

12.2.  Dalīborganizācijas priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir līdz 5 gadiem.

12.3.  Dalīborganizācijas priekšsēdētājs:

12.3.1.  vada konferenču darbu, paraksta to dokumentus;

12.3.2.  sasauc un vada Arodkomitejas un Dalīborganizācijas padomes sēdes, paraksta to protokolus;

12.3.3.  koordinē un vada Dalīborganizācijas patstāvīgo struktūru darbu;

12.3.4.  bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Dalīborganizāciju un pieņem lēmumus savas kompetences un pilnvaru ietvaros;

12.3.5.  komunicē ar «Enerģijas» valdi, piedalās «Enerģijas» Padomes sēdēs;

12.3.6.  Dalīborganizācijas vārdā slēdz līgumus, pieņem un atbrīvo algotos darbiniekus. Priekšsēdētājs pilnā apmērā atbild par saviem lēmumiem, kas radījuši zaudējumus arodbiedrības patstāvīgajai vienībai un/vai «Enerģijai» normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

12.3.7.  rīkojas ar Dalīborganizācijas līdzekļiem saskaņā ar budžetu, konferences, padomes un Arodkomitejas lēmumiem. Priekšsēdētājs pilnā apmērā atbild par saviem lēmumiem, kas radījuši zaudējumus arodbiedrības patstāvīgajai vienībai un/vai «Enerģijai» normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

12.3.8.  organizē konferences, padomes un Arodkomitejas lēmumu realizāciju;

12.3.9.  pilda citus Dalīborganizācijas biedru interesēm atbilstošus uzdevumus saskaņā ar Dalīborganizācijas nolikumiem.

13.  Arodgrupas

13.1.  Dalīborganizācija atsevišķās ražotnēs, cehos, iecirkņos, dienestos, daļās vai citās struktūrvienībās, kur arodbiedrības biedru skaits vienā vai vairākās kopā ir 3 un vairāk, var izveidot Arodgrupas. Arodgrupu veidošanas struktūru apstiprina Arodkomiteja. Arodgrupas darba organizēšanai un vadīšanai Arodgrupas sapulcē tiek ievēlēts Arodgrupas līderis. Arodgrupas līdera ievēlēšanas kārtību nosaka Arodgrupas sapulce.

13.2.  Arodgrupas līdera pilnvaru laiks ir ne vairāk kā 5 gadi un viņš pārstāv Arodgrupas biedru intereses Padomē.

13.3.  Arodgrupu pilnvarotie pārstāvji ievēro šos Statūtus, Kopsapulces vai Konferences, Dalīborganizācijas padomes un Arodkomitejas lēmumus.

14.  Dalīborganizācijas Revīzijas komisija

14.1.  Dalīborganizācijas Revīzijas komisiju ievēl Kopsapulce vai Konference uz 5 gadiem. Dalīborganizācijas Revīzijas komisijas locekļu skaitu un ievēlēšanas kārtību nosaka Kopsapulce vai Konference. Revīzijas komisijas sastāvs nevar būt lielāks par trīs cilvēkiem.

14.2.  Dalīborganizācijas Revīzijas komisija par savu darbību atskaitās tikai Dalīborganizācijas biedru Kopsapulcei vai Konferencei.

14.3.  Dalīborganizācijas Revīzijas komisija:

14.3.1.  kontrolē Dalīborganizācijas budžeta izpildi, finansiālo darbību un naudas līdzekļu izlietošanu;

14.3.2.  kontrolē Dalīborganizācijas īpašuma un inventāra uzskaiti un saglabāšanu;

14.3.3.  kontrolē Kopsapulces (Konferences) un Dalīborganizācijas padomes lēmumu izpildi;

14.3.4.  ziņo Arodkomitejai vai Padomei par konstatētiem trūkumiem un pārkāpumiem.

14.4.  Dalīborganizācijas Revīzijas komisijas darba vadīšanai Dalīborganizācijas revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēl Dalīborganizācijas revīzijas komisijas priekšsēdētāju. Dalīborganizācijas revīzijas komisijas priekšsēdētājs var piedalīties Arodkomitejas un Dalīborganizācijas padomes sēdēs bez balsstiesībām.

15.  Latvijas arodbiedrības «Enerģija» biedru tiesības un pienākumi

15.1.  «Enerģijas» biedram ir tiesības:

15.1.1.  vērsties visās arodbiedrības institūcijās ar nolūku aizstāvēt savas darba tiesības un intereses;

15.1.2.  izmantot bezmaksas juridisko palīdzību;

15.1.3.  piedalīties arodbiedrības sapulcēs un pasākumos, brīvi izteikt savu viedokli;

15.1.4.  saņemt informāciju par arodbiedrības darbību un par arodbiedrības līdzekļu izlietošanu;

15.1.5.  vēlēt un tikt ievēlētam arodbiedrības institūcijās;

15.1.6.  izmantot citas tiesības, kuras atbilstoši Statūtiem noteikusi Dalīborganizācija vai «Enerģija»;

15.1.7.  izstāties no arodbiedrības «Enerģija», rakstiski par to vienu mēnesi iepriekš paziņojot attiecīgajai Arodkomitejai.

15.2.  «Enerģijas» biedra pienākumi ir:

15.2.1.  ievērot šos Statūtus, pildīt arodbiedrības institūciju lēmumus;

15.2.2.  savlaicīgi un regulāri maksāt biedra naudu;

15.2.3.  pildīt saistības, kas paredzētas darba koplīgumā, ko noslēgusi «Enerģija» vai attiecīgā Dalīborganizācija ar «Enerģijas» biedra darba devēju, ievērot ētikas normas;

15.2.4.  piedalīties «Enerģijas» un Dalīborganizācijas rīkotajās un atbalstītajās akcijās.

16.  Biedru uzņemšana Latvijas arodbiedrībā «Enerģija» un izslēgšana no tās

16.1.  Par «Enerģijas» biedru var kļūt jebkurš enerģētikas vai citās nozarēs vai šo nozaru mācību iestādēs strādājošs vai pensionēts darbinieks vai mācību iestādes audzēknis, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu un atzīst šos Statūtus. Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, iestājoties «Enerģijā», jāiesniedz vecāku vai aizbildņu parakstīta atļauja.

16.2.  Persona, kura vēlas iestāties «Enerģijā», iesniedz rakstisku iesniegumu par uzņemšanu «Enerģijā» attiecīgās Dalīborganizācijas priekšsēdētājam. Dalīborganizācijas priekšsēdētājs pieņem lēmumu par uzņemšanu vai neuzņemšanu, ko apstiprina nākamajā Arodkomitejas sēdē.

16.3.  «Enerģijas» biedru var izslēgt attiecīgās Dalīborganizācijas Arodkomiteja gadījumos, ja:

16.3.1.  «Enerģijas» biedrs neievēro Statūtu noteikumus vai atsakās pildīt arodbiedrības institūciju lēmumus;

16.3.2.  «Enerģijas» biedra rīcība diskreditē arodbiedrību un ar savu darbību viņš ir kaitējis arodbiedrības interesēm;

16.3.3.  «Enerģijas» biedrs bez attaisnojošiem iemesliem nemaksā biedra naudu pilnā apmērā vairāk nekā trīs mēnešus.

16.4.  Lēmumu par «Enerģijas» biedra izslēgšanu no arodbiedrības pieņem šā biedra klātbūtnē. Ja «Enerģijas» biedrs atsakās piedalīties, vai bez attaisnojošiem iemesliem neierodas un viņam ticis paziņots vismaz nedēļu iepriekš, jautājumu izlemj viņam klāt neesot Arodkomitejas sēdē. Lēmums par «Enerģijas» biedra izslēgšanu no arodbiedrības pieņem attiecīgās Dalīborganizācijas Arodkomitejas sēdē. Lēmumu par «Enerģijas» biedra izslēgšanu viņam paziņo.

16.5.  Lēmumu par izslēgšanu no «Enerģijas» izslēgtā persona var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža «Enerģijas» Valdei, kuras lēmums šajā jautājumā ir galīgs.

16.6.  Arodbiedrības biedrs, ar kuru izbeigts darba līgums, uzskatāms par izstājušos no «Enerģijas», ja viņš nemaksā biedru naudu ilgāk kā vienu mēnesi.

16.7.  No izstāšanās vai no izslēgšanas brīža no «Enerģijas» persona zaudē visas arodbiedrības biedra tiesības. Biedra nauda šai personai netiek atmaksāta.

17.  Mantas un finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība

17.1.  «Enerģijas» un Dalīborganizācijas ienākumi veidojas no:

17.1.1.  biedru maksām;

17.1.2.  fizisko un juridisko personu iemaksām, ziedojumiem un dāvinājumiem;

17.1.3.  ienākumiem no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības;

17.1.4.  citiem ienākumiem no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem.

17.2.  «Enerģijas» darbībai, biroja darbinieku algām un citām vajadzībām Dalīborganizācijas  maksā «Enerģijai» naudas līdzekļus 25% apmērā no Dalīborganizācijas iepriekšējā mēneša biedru maksu ienākuma kopsummas.

17.3.  Dalīborganizācijas maksā «Enerģijai» naudas līdzekļus 1% apmērā no Dalīborganizācijas iepriekšējā mēneša biedru maksu ienākumu kopsummas «Enerģijas» Streiku fondā. Par Streiku fonda lietošanu lemj «Enerģijas» Padome vai Valde atbilstoši Streiku fonda nolikumam.

17.4.  Īpašumu un finansu līdzekļus Valde un Arodkomitejas izlieto saskaņā ar Kongresa vai Kopsapulces (Konferences) vai attiecīgo Padomju apstiprinātu budžetu.

17.5.  «Enerģijas» biedri katru mēnesi maksā biedru maksu ne mazāk kā 1% apmērā no mēneša darba samaksas apmēra (bruto). Ar «Enerģijas» biedra rakstisku piekrišanu attiecīgais darba devējs biedru naudu var ieturēt no darbinieka algas un pārskaitīt to uz attiecīgās Dalīborganizācijas kontu. «Enerģijas» biedri, kuri ir nestrādājoši pensionāri vai mācību iestāžu audzēkņi, kā arī tie, kuri atbrīvoti no darba sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu un nav stājušies citās darba attiecībās, maksā biedru naudu ne mazāk kā 1 euro mēnesī. No biedru maksas var atbrīvot personas, kuras atrodas grūtniecības atvaļinājumā, dzemdību atvaļinājumā vai bērna kopšanas atvaļinājumā.

17.6.  «Enerģijas» likvidācijas gadījumā par īpašumu un finansu līdzekļu izlietošanu lemj Kongress, bet Dalīborganizācijas likvidācijas gadījumā – Kopsapulce vai Konference. 

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898