ENG

ENG

Mērķi

Mērķi
LAB „Enerģija” mērķis ir vienot dalīborganizācijas kopīgu uzdevumu veikšanai, pārstāvēt, aizstāvēt „Enerģijas” arodbiedrības biedru darba, ekonomiskās un sociālās tiesības un garantijas.

Uzdevumi
LAB „Enerģija” darbības galvenie virzieni:

 1. Stiprināt arodbiedrību solidaritāti. Aktīvi darboties Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības struktūrās.
 2. Aktivizēt darbu arodbiedrību biedru darba un sociālo tiesību un interešu aizstāvībā.
 3. Izvirzīt kā prioritātes:
  3.1. darba vietu saglabāšana;
  3.2. reālās darba samaksas paaugstināšana;
  3.3. darbinieku un darba sociālo tiesību stingra ievērošana;
  3.4. darba koplīgumu pārslēgšana, nepasliktinot darbinieku garantijas;
  3.5. veselīgas un drošas darba vides nodrošināšana darba vietās.
 4. Mainoties uzņēmējdarbības formai, saglabāt arodbiedrību biedrus un piesaistīt jaunus biedrus.
 5. Izglītot arodbiedrību biedru aktīvistus, vadītājus darba tiesisko attiecību un sociālo tiesību jautājumos.
 6. Aktīvi piedalīties PSI (Public Services International), EPSU (European Federation of Public Services Union) un EMCEF (European Mine, Chemical and Energy Workers` Federation) darbā, saņemto informāciju darīt zināmu dalīborganizācijām.
 7. Aktivizēt komunikācijas jautājumus ar dalīborganizāciju biedriem.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898