ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Par darba tiesību forumu 2019

2019. gada 14. novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ar Friedrich Ebert Stiftung fonda atbalstu organizēja Darba tiesību forumu, kurā kā klausītāji piedalījās arī LAB «Enerģija» pārstāvji.

Aktuālie temati: Latvijas industriālās tiesībpolitikas transformācija, tiesībpolitika Latvijā, tiesu prakse un spriedumi par darba samaksas un citiem darba tiesību jautājumiem (ikgadējā atvaļinājuma izmantošana, virsstundu darba uzskaitījums un apmaksa, summētā darba laika uzskaite u.c.).

Informāciju sniedza izcili lektori no LBAS, Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas, LR Valsts kancelejas, Valsts darba inspekcijas u.c.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898