Nauda mīl, ka par to rūpējas

Nauda mīl, ka par to rūpējas

 

Kāda asprātīga atziņa vēsta, ka liela nauda cilvēku samaitā, bet maza – pazemo, tāpēc mums vajag daudz vidējas naudas. Kaut esam pārliecināti, ka naudas nekad nav par daudz, ne mazums ļaužu, izrādās, savā zemapziņā baidās no naudas, un tieši tāpēc viņiem tās nav.

Filozofs Frānsiss Bēkons trāpīgi sacījis, ka nauda ir kā mēslojums. Ja to neizkaisa, no tās ir maz labuma. Naudu vēlams laist apgrozībā, ieguldīt izglītībā, dažādos projektos.

Kā izteicās vācu rakstnieks Bertholds Auerbahs: “Iedzīvoties lielā naudā ir izveicība, noturēt to savās rokās – gudrība, bet prasmīgi izlietot – māksla.”

 

Šajā rakstā vēršu Jūsu uzmanību uz iespējām, kā atgūt savu naudu!

Ģimenes valsts pabalsta apmērs par ceturto un nākamajiem bērniem noteikts 50,07 eiro mēnesī (līdz šim 34,14 eiro). Ja pabalsts piešķirts līdz 2016. gada 31. decembrim un tā izmaksa turpinās pēc 2017. gada 1. janvāra, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pārrēķinās pabalstu un starpību, kas izveidojusies par laika periodu no 2017. gada 1. janvāra, izmaksās līdz 2017. gada 1. maijam.
Valsts sociālos pabalstus varēs pieprasīt 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas. Ja šis termiņš ir nokavēts, ikmēneša pabalstu izmaksās tikai par iepriekšējiem sešiem mēnešiem, skaitot no valsts sociālā pabalsta pieprasīšanas dienas. Līdz 2016. gada 31. decembrim šos pabalstus varēja pieprasīt 12 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas.

Atlīdzības apmērs par adoptējamā bērna aprūpi būs 171 eiro mēnesī (līdz šim 49,80 eiro).

Ja atlīdzība piešķirta līdz 2016. gada 31. decembrim un tās izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2017. gada 1. janvāra, VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās atlīdzības apmēru un starpību izmaksās līdz 2017. gada 1. aprīlim.

Pilnveidoti nosacījumi vecāku pabalsta piešķiršanai – no 2017. gada 1. janvāra tiesības uz vecāku pabalstu būs arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās šā atvaļinājuma laikā (līdz šim, pretendējot uz vecāku pabalstu, svarīgs nosacījums bija atrašanās darba tiesiskajās attiecībās uz vecāku pabalsta pieprasīšanas brīdi).

Krājiet čekus par bērnu pulciņiem
Vecākiem dota iespēja atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu no summām, kas samaksātas par bērnu interešu izglītību, piemēram, mūzikas, deju vai sporta nodarbībām. Maksimālā summa, ko varēs atgūt par izglītību (tostarp interešu izglītības apgūšanu) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem par vienu bērnu – 215 eiro gadā.
Nodokļu pārmaksu 23% apmērā varēs atgūt 2017. gadā, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadu. Tas nozīmē, ka 2016. gadā izsniegtie čeki un citi attaisnojuma un pamatojuma dokumenti, kas attiecas uz interešu izglītību, ir jāsaglabā, lai, pienākot termiņam, varētu pievienot gada ienākumu deklarācijai.

Ja sasniedzot likumā "Par valsts pensijām" noteikto vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, kas 2017. gadā būs 63 gadi, personai nebūs tiesību uz vecuma pensiju, jo nav nepieciešamais apdrošināšanas stāžs 15 gadi, 2017. gadā valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu varēs piešķirt jau no 63 gadu vecuma.

Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti

Ja vecāku pabalstu pieprasīs bērna māte, kurai darba tiesiskās attiecības ir bijušas grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā, bet pabalsta piešķiršanas dienā viņa būs atbrīvota no darba, tad viņai būs tiesības uz vecāku pabalstu.

Personai, kurai darba nespēja iestājusies mēneša laikā pēc darba attiecību pārtraukšanas, nebūs tiesību uz slimības pabalstu. Ja pirmā saslimšanas diena ir līdz 2016. gada 31. decembrim, tad slimības pabalstu piešķir un izmaksā saskaņā ar tiesisko regulējumu, kas bija spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim, un ir tiesības pēc 1. janvāra turpināt saņemt jau piešķirto pabalstu.

Tiesības uz paternitātes pabalstu būs arī vienam no vecākiem sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna adopciju vecumā līdz 3 gadiem. Paternitātes pabalstu piešķir par bērnu, par kura adopciju tiesas spriedums stājies spēkā pēc 2017. gada 1. janvāra. Ja tiesības uz pabalstu būs radušās no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. maijam, pabalstu VSAA izmaksās līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu būs, ja iemaksas bezdarba apdrošināšanai veiktas vai bija jāveic ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā. Šie nosacījumi attieksies uz bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu būs ieguvuši 2017. gada 1. aprīlī vai vēlāk.

Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši līdz 2017. gada 31. martam, tiesības uz bezdarbnieka pabalstu nosaka saskaņā ar tiesisko regulējumu, kas bija spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim, proti, iemaksas bezdarba apdrošināšanai veiktas vai bija jāveic ne mazāk kā 9 mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā.

Pensijas un atlīdzības

2017. gadā pensijas vecums būs 63 gadi, pensijas vecums priekšlaicīgas pensionēšanās gadījumā 61 gads. Savukārt darba ņēmējiem, kuri ir sasnieguši pensijas vecumu vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tostarp priekšlaicīgi), šogad obligāto iemaksu likme būs 29,73%, kur darba devējs maksās 20,57% un darba ņēmējs – 9,16 % (pērn – 19,9% un 8,85%).

 

AS Sadales tīkls

Centrālā reģiona

AO priekšsēdētāja

Santa Ezertēva

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv