LAB „Enerģija” Padomes un Valdes darbs 2013.gadā

2013.gadā notikušas 3 Padomes un 9 Valdes sēdes.

Galvenā uzmanība veltīta Latvenergo darba koplīguma noslēgšanai. Koplīguma projektu iesniedzām maija mēnesī. Notikušas vairākas darba grupas sēdes. Par daudziem jautājumiem panākta vienošanās, bet pilnībā tika noraidīta arodbiedrības prasība palielināt atvaļinājuma pabalstu par 50%.

Darba koplīgums AS „Rīgas siltums” netika grozīts.

Noslēgts darba koplīgums SIA „ABB”. 2013.gadā SIA „ABB” sadalījās divos uzņēmumos. SIA „ABB” saglabājās arodorganizācija un uzņēmumā darbojas darba koplīgums. Arodorganizāciju vada Andrejs Sadovskis. Daļa darbinieku strādā SIA „Industry Service Partner”, kurā arodorganizāciju vada Sandijs Ceicāns.

SIA „RER” arodorganizācija turpina darbu pie jaunā darba koplīguma noslēgšanas.

Par labākajām dalīborganizācijām LBAS atzina Latvenergo Dienvidu reģiona a/o un Rietumu reģiona a/o.

Notika arodaktīva apmācības vairākām dalīborganizācijām: a/o „Centrs”, a/o „Termoelektrocentrāles”, a/o „Kaskāde”, Dienvidu reģiona a/o, Centrālā reģiona a/o, Latvijas elektrisko tīkli a/o, Rīgas siltuma a/o.

Vairākkārt esam tikušies ar AS „Latvenergo”, AS „Sadales tīkls” valdēm, lai saņemtu atbildes uz jautājumiem par darba samaksu, darba vietu saglabāšanu reorganizāciju dēļ, par pareizi noteiktiem darba režīmiem.

Aktīvi piedalījāmies, protestējot pret Darba likuma grozījumiem attiecībā par virsstundu apmaksu un par arodbiedrības biedru atbrīvošanu, nesaskaņojot to ar arodbiedrību. Savācām vairāk kā 4000 parakstu.

J.Stalidzāne kā LAB „Enerģija” pārstāve strādā pie Arodbiedrību likumprojekta un pie grozījumiem Darba likumā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā. Pēc lieliem protestiem šobrīd ir apstājies projekts par valsts kapitāldaļu pārvaldīšanu. Mūs tas īpaši uztrauc, jo tas atkal var izsaukt jaunu reorganizāciju. LAB „Enerģija” valdes locekļi tikās ar Regulatoru. Ir paredzēts, ka AST pārņems visas funkcijas, kuras šobrīd veic LET, tāpēc mūsu prasība ir: lai funkcijas tiktu pārņemtas ar visiem darbiniekiem. LAB „Enerģija” nevar atbalstīt funkciju izpildi, nododot to uz malu. AST ir iesnieguši augstsprieguma līniju, iekārtu un remonta ekspluatācijas funkciju pārņemšanas grafiku. LET a/o vadītājs A.Dišlers uzrauga, lai LAB „Enerģija” valde laikā saņemtu informāciju par gaidāmajām izmaiņām.

LAB „Enerģija” joprojām uztur prasību, lai tiktu izstrādāta personāla atalgojuma sistēma.

LAB „Enerģija” vairākkārt risināja jautājumus par transporta izmantošanu darba vajadzībām un lai varētu nodrošināt brigādēm iespēju vienreiz dienā paēst siltas pusdienas.

Tika saskaņots jautājums par IT un T sistēmu un iekārtu darbības nepārtrauktības nodrošināšanu, ievērojot Darba likuma normas. Vairāki mūsu priekšlikumi tika ņemti vērā.

Atjaunots AS „Sadales tīkls” darba strīdu komisijas sastāvs.

LAB „Enerģija” iepazinās ar izmaiņām AS „Latvenergo” Mārketinga un klientu apkalpošanas funkciju klientu apkalpošanas darbību, darba samaksas nolikumu, iebildumu nebija.

LAB „Enerģija” izvirzītais pārstāvis A.Treiguts aktīvi piedalījās EM izveidotajā standartizācijas komitejā, lai izstrādātu MK noteikumus darba drošības prasības, darbam elektroietaisēs.

Regulāri un stingri izskatām visus gadījumus, kad tiek atbrīvoti darbinieku no darba pēc darba devēja iniciatīvas.

Valde izskatīja sagatavotos aptaujas jautājumus darbiniekiem. Par aptaujas jautājumiem iebildumu nebija.

Sakarā ar TEC-2 rekonstrukciju notika nopietnas reorganizācijas un darbinieku skaita samazināšana. A/o „Termoelektrocentrāles” vadītājs M.Zamišļajevs sekoja līdzi visam procesam. Nepieciešamības gadījumos jautājumus skatīja LAB „Enerģija” valde.

AS „Sadales tīkls” veic reorganizācijas Energouzraudzības funkcijā. ST a/o vadītāji divas reizes tikās ar ST valdi par šo jautājumu, lai pārliecinātu, ka darbiniekiem darba vietu skaits nesamazināsies.

Jūlijā tika uzņemta Lietuvas a/o kolēģu delegācija.

 

Latvijas arodbiedrības „Enerģija” priekšsēdētāja J.Stalidzāne

Rīgā, 2014.gada 23.janvārī

 

 

 

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv