LAB Enerģija aktualitātes no 12.01. līdz 17. 03. 2017.

LAB Enerģija aktualitātes no 12.01. līdz 17. 03. 2017.

 LAB Enerģijā tika apkopoti dati par 2016.gada budžeta izpildi un izstrādāts budžeta projekts 2017.gadam. Abi budžeti tika izskatīti un apstiprināti Enerģijas valdes un Padomes sēdēs.

Tika sniegts atbalsts un konsultācijas Rīgas Reģiona arodorganizācijas  vadības struktūru vēlēšanu organizēšanā.

LAB Enerģijā ir iestājušies trīs individuālie biedri. Visi ir jaunieši līdz 25 gadu vecumam. Divus no tiem savā “paspārnē” paņēma Rīgas Siltuma arodorganizācija. Enerģijā turpinās labākā risinājuma meklējumi darbam ar individuālajiem biedriem.

Tika apkopoti dati par Darba koplīgumu izpildi 2016.gadā.

Sākts darbs pie jaunas informatīvās brošūras satura veidošanas, par LAB Enerģiju.

Sākts darbs lai izveidotu informatīvu dokumentu un procesu aprakstu kopumu dalīborganizācijām, to darbības harmonizēšanai un procesu kvalitātes uzlabošanai.

Skatīti vairāki darba devēja iesniegumi par arodbiedrības piekrišanas došanu sakarā ar darbinieku atbrīvošanu no darba.

Notikušas divas Valdes un viena Padomes sēde.

A.Āboliņš, I.Sīpola, A.Dišlers piedalījās LBAS Padomes sēdē.

LAB Enerģija ir sniegusi savus atzinumus par virkni, valstī izstrādātiem normatīviem aktiem.

A.Āboliņš ir piedalījies vairākās NTSP un NTSP BNA sēdēs.

A.Dišlers piedalījās LBAS jauniešu padomes sēdē.

I. Sīpola piedalījās PINTSA sēdē.

A.Āboliņs piedalījās LBAS rīkotajā seminārā par jaunu biedu piesaistes iespējām.

A. Āboliņš piedalījās EPSU reģionālajā sēdē Armēnijā.

LAB Enerģija dalīborganizācijas iesniedz savus komentārus Darba likuma piedāvāto grozījumu kontekstā, kuri tika apkopoti un iesniegti LBAS.

A.Āboliņš piedalījās Enerģētikas nozares attīstībai veltītajā forumā.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv