LAB Enerģija aktualitātes laika periodā no 23.maija līdz 17.augustam 2018.gadā

LAB Enerģija aktualitātes laika periodā no 23.maija līdz 17.augustam 2018.gadā

Sīkāka informācija par zemāk minētajām aktualitātēm ir pieejama pie jūsu arodorganizācijas līderiem, kuri regulāri saņem konspektīvus izklāstus par LAB Enerģija valdē skatītajiem jautājumiem.

Sniegti vairāki atzinumi par MK izstrādātajiem normatīviem aktiem.

LAB Enerģija valdes locekļi – AĀboliņš, A.Dišlers un I.Sīpola piedalījās LBAS rīkotajā seminārā par standartizācijas ietekmi uz nodarbinātību.

LAB Enerģija pr-tājs piedalījās divās NTSP BNAP ( budžeta un nodokļu apakšpadome) sēdēs un vienā NTSP sēdē ministru kabinetā.

LAB Enerģija pr-tājs piedalījās EPSU reģionālajā sanāksmē Gruzijā no18.06. līdz 19.06.

Notikusi viena LBAS valdes sēde.

I.Sīpola piedalījās PINTSA un DLTSA sēdēs.

Notikušas divas LAB Enerģija valdes sēdes, par kurām sīkāka informācija ir sniegta arodorganizāciju vadītājiem.

Liels darba apjoms saistīts ar AS Sadales tīkls notiekošajām struktūras izmaiņām un darbinieku skaita samazināšanu saistīto problēmu risināšanu.

LAB Enerģija dalīborganizāciju vadītāji tikās ar AS Sadales tīkls valdi, kuras laikā tika pārrunāti DEP realizācijas gaita un problēmas.

Ir notikušas vairākas LAB Enerģija pr-tāja neformālas tikšanās ar koncerna vadības pārstāvjiem, pārrunājot aktuālo procesu norises gaitu, problēmas un arodbiedrības pozīcijas šajos jautājumos.

Līdz jūlija beigām LAB Enerģija pr-tājs piedalījās AS Latvenergo valdes locekļa atlases komisijas darbā.

Turpinājām risināt problēmas ar darba devēju pārstāvjiem, kas saistītas ar personu Datu aizsardzības regulas nosacījumu ieviešanu Latvenergo koncernā. Joprojām nespējam rast vienotu skatījumu uz informācijas apjomu, ko arodbiedrība, savas darbības nodrošināšanai,  vēlas saņemt no Latvenergo koncerna. Personas datu regulas regulējumu interpretācija, no darba devēja puses, būtiski apgrūtina arodbiedrības funkciju realizāciju koncerna ietvaros.Citos uzņēmumos, kuros ir LAB Enerģija dalīborganizācijas, šādas problēmas nav radušās.

Noslēgta vienošanās ar Latvenergo koncerna uzņēmumiem par kārtību , kādā tiek nosūtīta, saņemta, uzglabāta un lietota informācija ar kuru apmainās darba devējs un arodbiedrība.

Visā laika periodā tika nodrošināta aktuālās informācijas sniegšana dalīborganizācijām un informācija par dalību dažāda veida semināros un apmācībās. Sniegtas individuālas konsultācijas organizācijas biedriem. Pamatā par darba tiesisko attiecību korektu pārtraukšanu, darba laika uzskaiti un apmaksu, grozījumiem darba līgumos.

A.Āboliņš

LAB Enerģija pr-tājs

17.08.2018.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv