LAB Enerģija aktualitātes laika periodā no 09.05. līdz 07.07.2017.

LAB Enerģija aktualitātes laika periodā no 09.05. līdz 07.07.2017.

Maija mēnesī tika risināta situācija par nelikumīgu arodbiedrības biedra atbrīvošanu no darba SIA “Energoremonts Rīga”.  Rezultātā tika panākts abpusēji pieņemams risinājums.

LAB Enerģija valde turpināja darbu pie informatīvā bukleta, jaunajiem darbiniekiem,  izstrādes.

LAB Enerģija pr-tājstikās ar AS Latvenergo valdes pr-tāju, lai pārrunātu koncerna darbības aktuālos jautājumus un apmainītos viedokļiem par abpusējās sadarbības  aktuālajiem jautājumiem.

Šajā laika periodā ir notikušas divas LAB Enerģija valdes sēdes. ( par tur spriesto sīkāka informācija pie arodorganizāciju līderiem)

LAB Enerģija pr-tājs piedalījās divās LBAS valdes sēdē, kurā citu starpā tika spriests par arodbiedrības pozīciju nodokļu reformas sakarā.

LAB Enerģija pr-tājs piedalījās divās NTSP sēdēs, kur tika skatīti jautājumi par nodokļu reformas gaitu un panāktajiem kompromisiem.

LAB Enerģijas vārdā tika sniegti atzinumi par vairākiem Latvijas republikas normatīvo aktu projektiem.

LAB Enerģijas valde saskaņoja Latvenergo koncerna Darba koplīguma 6.11 un 6.12 punktu pielietošanas principus.

LAB Enerģija valdes pārstāvji tikās ar AS Latvenergo Padomes pārstāvjiem. Tikšanās reizē tika pārrunāti uzņēmuma stratēģiskās attīstības plāni, nodarbinātības un darba samaksas jautājumi. Tika panākta vienošanās par regulāru komunikācijas uzturēšanu nākotnē. Nākošā tikšanās reize tiek plānota uz gada beigām.

LAB Enerģija pr-tājs piedalījās Rīgas reģiona arodorganizācijas arodkomitejas sēdē un sniedza aktuālo informāciju.

LAB Enerģija pr-tājs piedalījās SPRK finansējuma apspriešanas sanāksmē Ekonomikas ministrijā.

LAB Enerģija Sadales tīklu arodorganizāciju līderi tikās ar AS Sadales tīkls valdi, kurā tika apspriesti jautājumi saistībā ar darbības efektivitātes pasākumu projektu. ( sīkāka informācija pie jūsu arodorganizāciju līderiem).

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv