LAB „Enerģija” aktualitātes martā

Gatavojoties LAB „Enerģija” Kongresam, notiek atskaišu – pārvēlēšanas konferences dalīborganizācijās. Pēc LET un AST reorganizācijas pabeigšanas un LET lielākās darbinieku daļas pārejas uz AST 6.martā notika AST a/o konference. Par a/o priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Aivi Dišleru. Konference bija labi organizēta un delegātu apmeklējums labs. Tika nomainīts dalīborganizācijas Latvijas elektrisko tīklu arodorganizācija nosaukums uz LAB „Enerģija” „Augstsprieguma tīkla arodorganizācija”. Biedru skaits – 385.

 

Tagad atskaišu pārvēlēšanu konferencei gatavojas a/o „Termoelektrocentrāles”. Uz konferenci izvirzīti 39 delegāti, konferences norise saskaņota ar uzņēmuma vadību. Konference notiks 9.aprīlī TEC-2 telpās.

 

17.martā LAB „Enerģija” priekšsēdētāja piedalījās LBAS 25.gadu jubilejas pasākumā Jelgavā. Dienvidu reģiona a/o priekšsēdētājs A.Āboliņš tika apbalvots par labu un ilggadīgu darbu arodbiedrībā.

 

18.marta LAB „Enerģija” valdes sēdē izskatījām darba grupas sagatavoto LAB „Enerģija” Statūtu projektu, kas nosūtīts priekšlikumu iesniegšanai dalīborganizācijām, kuras jau iesūta savus priekšlikumus. Tika precizēta LAB „Enerģija” ieņēmumu-izdevumu tāme atbilstoši Padomē lemtajam un VID prasībām. Valde lēma, ka 1.maijā LBAS organizētajā Sporta dienā piedalīsies divas LAB „Enerģija” komandas, kuras veidos A.Dišlers. Sakusi darboties Labumu izvēles sistēma, pēc mēneša lūgsim atskaiti par darbinieku veiktajām izvēlēm attiecībā uz atvaļinājuma dienām un pensiju fondu. Valde nominēja A.Āboliņu par LAB „Enerģija” pārstāvi Pensiju fonda valdē. Tika pieņemts lēmums precizēt Streiku fonda nolikumu. Nosūtīta informācija visām a/o līdz 10.aprīlim pieteikt dalībniekus uz Starptautiskās darba aizsardzības dienas atzīmēšanu 16.aprīlī.

 

25.-26.martā Viļņā notika EPSU ikgadējā sanāksme, kurā izskatīja aktuālos jautājumus katrā valstī. Tika sagatavots 2015.gada finanšu plāns, pieņemti jauni biedri, daudz tika diskutēts par dažādām iespējām jaunu biedru iesaistīšanā. Lietuvas Seima pārstāvis informēja, kā tiek ievērots sociālais dialogs Lietuvā. Mūs informēja par transatlantiskās vienošanās par brīvo tirdzniecību ar ASV un Kanādu nosacījumiem. Ir sagatavots pētījums, kurā norādīts, cik bīstami, ka šajā tirdzniecības līguma noteikumi attiektos arī uz pakalpojumu sfēru. Līgumā ir daudz neskaidrību. Tomēr Latvija kā ES prezidējoša valsts cenšas ātrā tempā izdzīt cauri ES struktūrām tā pieņemšanu.

 

31.martā notika Sociālo partneru forums „Sociālā dialoga loma ekonomiskās izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu radīšanā”. Pēc ilgām debatēm tika pieņemta rezolūcija, kura tiks nosūtīta visām ES dalībvalstīm. Konferenci atklāja LR Ministru prezidente L.Straujuma, piedalījās V.Dombrovskis, V.Gavrilovs, P.Krīgers. Ar ziņojumu kā stiprināt sociālo dialogu uzstājās labklājības ministrs U.Augulis, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja A.Barča. Par sociālā dialoga salīdzinošajām perspektīvām ES dalībvalstīs uzstājās H.M.Valdess, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktors, par globālo perspektīvu ekonomiskā izrāviena radīšanai uzstājās R.V.Keldgorda, Starptautiskās Darba organizācijas reģionālā direktora vietniece, u.c. referenti.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv