LAB “Enerģija” paziņojums par Valsts kontroles atzinumā minētajiem secinājumiem par AS “Sadales tīkls” Darba koplīgumu

Cienījamie LAB “Enerģija” biedri!

Jūsu uzmanībai garām nav paslīdējusi publiskajā telpā izskanējusī informācija par Valsts kontroles (turpmāk – VK)  atzinumu attiecībā uz AS “Sadales tīkls”  noslēgtā Darba koplīguma ( turpmāk – DKL) (ne) samērīgumu. Tas ir radījis zināmu satraukumu darbinieku vidū un rada bažas par iespējamo DKL darbības ierobežojumu.

Ko tad VK pārmet DKL kontekstā?  Īsumā. Tiek izteikts viedoklis, ka uzņēmumā ir izveidots pārāk dāsns DKL, attiecībā pret darbiniekiem, un darba devējs ir uzņēmies nesamērīgas saistības, kas sniedz būtiskas garantijas, sociālo aizsardzību un Latvijas darba tirgum netipisku aizsardzību darbiniekiem. Pie tam tas tiek raksturots kā “nesamērīgs”, “ sociāli neatbildīgs pret saviem klientiem”, “pārmērīgi dāsns” u.t.t.  Valsts kontrole plāno vērsties pie Sabiedrisko pakalpojumu regulatora ar aicinājumu vērtēt iespēju nākamajam tarifu ciklam Metodikā noteikt efektivitātes stimulus personāla izmaksu ierobežošanai.

Diemžēl VK demonstrē vāju izpratni par DKL vietu un lomu mūsdienu darba tiesisko attiecību norises procesā. Tā nenovērtē DKL pozitīvo ietekmi uz nepieciešamā darbaspēka resursu nodrošināšanu un sociālā miera  garantēšanu uzņēmumā. Kas savukārt garantē, ka  elektroenerģijas patērētājs tiks nodrošināts ar  drošu un nepārtrauktu energoapgādi savu vajadzību nodrošināšanai, kas ir galvenais uzņēmuma darbības mērķis. Mēs esam Eiropas savienības dalībvalsts un darba tiesiskās attiecības norit brīvā tirgus apstākļos. Tas nozīmē, ka brīva ir  ne tikai resursu, kapitāla, bet arī darba spēka kustība. Biznesa vidē darba spēks ir nozīmīgākais resurss, jo tas ir ierobežots. Tā piesaistē un noturēšanā, it sevišķi augsti kvalificēta darba spēka nozarēs, kļūst aizvien dārgāka.  Pateicoties  attīstītajam sociālajam dialogam un abpusējai spējai rast kompromisus AS “Sadales tīkls” ir sasniedzis savus mērķus un pildījis licenzē noteiktās saistības, visā tās darbības periodā.

Latvijas Republikas Satversmēs 108. pantā ir minētas strādājošo tiesības uz koplīgumu, kā arī tiesības streikot un tas, ka valsts aizsargā arodbiedrību brīvību. Tas ir jebkuras demokrātiskas sabiedrības darba ņēmēju tiesību kodols. Tur nav ne vārda , kādiem tieši koplīgumiem ir jābūt. Vājiem vai “pārlieku dāsniem”. To kvalitatīvais saturs izriet no katras arodbiedrības spējām, izmantojot valstī noteikto tiesisko regulējumu- sociālā dialoga dotās iespējas un/vai kolektīvu rīcību, panākt darbiniekiem maksimāli labvēlīgākus nosacījumus.LAB“Enerģija” izmantos visas Latvijas likumdošanā paredzētās iespējas, lai noslēgtais AS “Sadales tīkls” DKL  arī turpmāk tiktu ievērots pilnā apmērā. Esam atvērti konstruktīvam dialogam ar daba devēju, lai nākošajā darba koplīguma redakcijā rastu jaunus risinājumus vēl efektīvākai  uzņēmuma resursu izmantošanai, pildot DKL saistības.

Turpināsim skaidrot iesaistītājām valsts institūcijām DKL lomu un nozīmi, ne tikai darba tiesisko attiecību norises kontekstā, bet arī tā lomu vidusslāņa veidošanā un Latvijas darba spēka noturēšanā dzimtenē.  Mūsu mērķis ir panākt, lai tiktu mainīta valsts institūcijas pārstāvju pozīcija, no – kāpēc kādam ir tik dāsns koplīgums uz  - kāpēc šāds koplīgums nav visiem Latvijas darba ņēmējiem. Jo tikai tāda pozīcija var veicināt pārtikušas, drošas sabiedrības attīstību un valsts pastāvēšanu.

Aivars Āboliņš

LAB “Enerģija” priekšsēdētājs

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv