LAB “Enerģija” aktualitātes laika periodā no 6. oktobra 2018. gada līdz 13.februārim 2019.gadā.

LAB “Enerģija” aktualitātes laika periodā no 6. oktobra 2018. gada līdz 13.februārim 2019.gadā.

 

 

Būtiskākais darba apjoms bija saistīts ar AS “Sadales tīkls” un AS “Latvenergo” notiekošo darbības efektivitātes procesa realizācijas jautājumu un problēmu risināšanu. Notika vairākas tikšanās ar uzņēmuma valdes un padomes pārstāvjiem, kuru laikā tika diskutēts par būtiskākajām problēmām ar kurām saskārās arodbiedrības  biedri. Joprojām ir virkne jautājumu par kuriem turpinās aktīva viedokļu apmaiņa. Galvenie secinājumi – efektivitātes projekta realizācijas gaitā, bieži vien, līdz galam nav ticis izvērtēts procesu secība un tā sekas. Diemžēl, arī mūsu biedri tikai retos gadījumos bija gatavi uz aktīvu rīcību savu interešu aizsardzībā. Šobrīd esam lūguši AS “Sadales tīkls” iesniegt, LAB Enerģijai, informāciju un laika grafiku par turpmākiem soļiem efektivitātes programmas realizācijā. Problēmu un  jautājumu joprojām ir daudz.

Ar AS “Latvenergo” vadību notika  aktīvas diskusijas par darba samaksas pieauguma tendencēm ekonomikā un tās pieauguma nepieciešamību uzņēmumā.

LAB “Enerģija” pārstāvji piedalījās LBAS valdes un Padomes sēdēs, NTSP un tās dažādās apakšpadomes  sēdēs, kā arī sniedze virkni atzinumus par izstrādātajiem valsts līmeņa likumdošanas projektiem. Mūsu biedri piedalījās vairākos semināros un konferencēs par Darba koplīgumiem, darba tiesībām, robotizācijas ietekmi uz nodarbinātību, sociālo dialogu. Tika sniegtas konsultācijas un atbalsts dalīborganizācijām un biedru grupām , konkrētu jautājumu risināšanai. Arodorganizācijās ir notikuši vairāki semināri.

Valsts valdības veidošanas procesa laikā ,LBAS līmenī,  notika vairākas tikšanās ar potenciālajiem valdības locekļiem, kuru laikā tika apspriesti divpusējās sadarbības iespējamie modeļi.

 

Sīkāka informācija, par pagājušā perioda aktualitātēm, ir pieejama pie jūsu organizāciju līderiem, kuriem, pēc katras LAB “Enerģija” valdes sēdes, tiek izsūtīs konspektīvs aktuālās  informācijas izklāsts.

 

13.02.2019.

 

Aivars Āboliņš

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv