Enerģētikas nozares ekspertu padome

2010.gada 1.decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”.Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 2015.gada 30.novembris.

Projekta mērķis: izveidot pastāvīgi strādājošu, kvalitatīvu un tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstošu profesionālās izglītības satura nodrošināšanas sistēmu:

  • izveidojot nozaru ekspertu padomes;
  • veicot nozaru izpēti un strukturizējot visās tautsaimniecības nozarēs nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas pamatprofesijās, saistītajās profesijās un specializācijās, izveidojot Latvijas nozaru profesionālo kvalifikāciju struktūru atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai;
  • izstrādājot vai aktualizējot profesiju standartus nozares pamatprofesijām un profesionālās kvalifikācijas prasības saistītajām profesijām un specializācijām;
  • pārstrukturējot profesionālās izglītības un tālākizglītības programmas, pielietojot moduļu pieeju;
  • pilnveidojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norisi;
  • aprobējot sistēmu ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai un atzīšanai;
  • nodrošinot Eiropas kvalitāti profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) un ieviešot vienotus profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītājus.

 

Enerģētikas nozarē tika izveidota šāda padome un LAB “Enerģija” tajā bija nominējusi – J.Silarāju kā padomes sekretāru, A.Dišleru, I.Sīpolu, M.Silarāju – kā ekspertus.

 

Līdz ar to, ka projekts ir beidzies, bet iesaistītie ir atzinuši, ka šādai padomei ir jābūt, tad Valsts ir izdevusi MK noteikumus Nr.485, kas turpmāk noteiks padomes darbu, vadošo lomu šajā procesā uzņemsies Darba devēju konfederācija. Pēc MK noteikumiem 50% padomes locekļi būs Darba devēju pārstāvji, 25% - Valsts un 25% - Arodbiedrības.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv