Aktualitātes novembrī, decembrī

19.11. notika LAB „Enerģija” Padomes sēde. Padomes locekļi apmeklēja jauno Nacionālās bibliotēkas ēku, kā arī izskatīja jautājumus par LAB „Enerģija” budžeta grozījumiem, kuri tika veikti minimālā apmērā. Padome atkārtoti izskatīja jautājumu par Latvenergo darba koplīguma 6.2.punkta izpildi un nolēma apkopot precīzāku informāciju par gadījumiem, kad tiek atteikta samaksas par papildus darbu veikšanu. Padome pieņēma zināšanai jautājumu par veselības apdrošināšanas konkursa rezultātiem. Diemžēl polisē netika iekļauta iespēja darbiniekiem izmantot sporta aktivitātes.

 

03.12. notika tikšanās ar Latvenergo valdi, kura LAB „Enerģija” iepazīstināja ar jaunu  modeli, kā darbinieki varētu iegūt iespēju sportot un ne tikai. Mūs iepazīstināja ar projektu „Par darbinieku vēlmēm un iespējām tās realizēt”. LAB „Enerģija” nenoraidi rosināto projektu, taču mums šobrīd ir ļoti daudz neskaidru jautājumu, uz kuriem ceram saņemt atbildes tuvākajā laikā.

 

AS „Rīgas siltums” arodorganizāciju līdz kārtējai arodbiedrības konferencei vadīs Alla Kronberga, kura iepriekš bija arodorganizācijas priekšsēdētāja vietniece.

 

03.12. LBAS valdē sīki analizējām jauno Arodbiedrību likumu. Pēc Jaunā gada mums jāsāk strādāt pie LAB „Enerģija” statūtiem, kuriem jāatbilst jaunajam likumam, lai 2015.gada decembrī plānotajā kongresā to varētu pieņemt.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv