Aktualitātes no 05.06. līdz 22. 07.2016.

 • Notika LAB Enerģija Valdes un Padomes sēdes, kurās tika izskatīti aktuālie jautājumi.
 • LAB Enerģija pārstāvji piedalījās Lietuvas industriālās arodbiedrības konfederācijas kongresā.
 • Notika LAB Enerģija dalīborganizāciju līderu tikšanās ar Latvenergo koncerna personālvadības funkcijas pārstāvjiem, lai vienotos par jauno Darba kārtības noteikumu redakciju, IT funkcijas darbinieku iesaistīšanas kārtību neplāna darba veikšanai ārpus darba laika, kā arī tika meklēts optimāls modelis NĪAF personāla iesaistīšanai avārijas un neplāna darbu izpildei, ārpus darba laika.
 • LAB Enerģija priekšsēdētājs tikās ar AS Latvenergo valdes priekšsēdētāju Ā. Žīguru, pārrunājot turpmākās sadarbības uzlabošanu stratēģiski nozīmīgu jautājumu risināšanas gaitā. Notika viedokļu apmaiņa par darbinieku sociālekonomiskā stāvokļa turpmākām uzlabošanas iespējām.
 • LAB Enerģija pr-tājs piedalījās LBAS  rīkotajā viedokļu apmaiņā par iespējamo Krājaizdevu sabiedrības veidošanu tām nozaru arodbiedrību vajadzībām, kurām tādas nav izveidotas.
 • LAB Enerģija ir vienojusies ar AS Sadales tīkls par tikšanos ar uzņēmuma valdi, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un iepazītos ar jauno valdes locekli.
 • LAB Enerģija ir pieteikusi dalībai LBAS organizētajā volejbola turnīram četras komandas, kuras veidos LAB Enerģija dalīborganizācijas – AST, DR, ZAR.
 • Ir apkopota Latvenergo koncerna Darba koplīguma projekta redakcija, kura pēc galīgā akcepta valdes sēdē, tiks iesniegta attiecīgajām Latvenergo komercsabiedrībām.
 • Notika kopējā tikšanās ar NĪAF vadību un darbiniekiem, lai rastu abpusēji pieņemamu risinājumu nolikuma redakcijai, kuras mērķis ir nodrošināt funkcijas veicamo darbu izpildi ārkārtas un avārijas situācijās.
 • LAB Enerģija pārstāvis piedalījās “Ilgstspējas indeksa” balvas pasniegšanas pasākumā.
 • LAB Enerģija valde apstiprināja AS AST Darba koplīguma projekta redakciju
 • Ekonomikas ministrija iekļāva LAB Enerģija priekšsēdētāju EM izveidotajā nominācijas komisijas, uz AS Latvenergo Padomes locekļu atlasi, sastāvā kā novērotāju ar padomdevēja tiesībām.
 • LAB Enerģija priekšsēdētājs piedalījās Finansu ministrijas rīkotajā seminārā par nodokļu politiku Latvijā.
 • LAB Enerģija priekšsēdētājs un arodorganizācijas CR priekšsēdētāja klātienē piedalījās un apsprieda jaunā MKAF atalgojuma modeļa prezentācijā. LAB Enerģija sagatavoja un iesniedza LABS-am viedokli par valdības ziņojumu par “Vienlīdzīgu atalgojumu” konvencijas nr.100 izpildi Latvijā un konkrēti enerģētikas nozarē.
 • LAB Enerģija priekšsēdētājs piedalījās Tautsaimniecības padomes sēdē Ekonomikas ministrijā.
 • Sadales tīklu arodorganizāciju priekšsēdētāji tikās ar AS Sadales tīkls valdi un pārrunāja aktuālos jautājumus.
 • LAB Enerģija priekšsēdētājs piedalījās Nacionālā trīspusējā sadarbības padomes sēdē.
 • LAB Enerģija priekšsēdētājs piedalījās LBAS-a valdes sēdē, kurā tika skatīti arī jautājumi par gatavošanos kārtējam kongresam š.ģ. 2.decembrī.
 • LAB Enerģija priekšsēdētāja vietniece piedalījās Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē.
 • 17. – 19. jūnijā Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta atpūtas kompleksā „Turbas” AS “Latvenergo” darbinieki ielīgoja Jāņus, kā arī aizvadīja ikgadējos sporta svētkus, pasākumos piedalījās arī LAB Enerģija priekšsēdētāja vietniece.
 • LAB Enerģija priekšsēdētāja vietniece piedalījās pirmajā darba grupas sēdē Labklājības ministrijā, kur tiek uzsākts darbs pie normatīvo dokumentu izstrādes ūdenslīdēju profesijai Latvijā.
 • 14.jūlijā AS “Latvenergo” notika darba grupas sēde  AS „Latvenergo”, AS „Latvijas elektriskie tīkli”, AS „Sadales tīkls”, AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” darbinieku  veselības apdrošināšanas Nolikuma izstrādei atklāta konkursa izsludināšanai. No LAB “Enerģija” darbinieku intereses  pārstāvēja LAB Enerģija priekšsēdētāja vietniece un arodorganizācijas “Centrs” priekšsēdētāja. Nolikums izstrādāts, tiks izsludināts konkurss iepirkumam darbinieku veselības apdrošināšanai.
Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv